Affärsverksamheten Elnät

Kymmenedalens Elnät Ab:s omsättning under översiktsperioden uppgick till 35,6 (31,5) miljoner euro och rörelsevinsten var 13,0 (46,6) miljoner euro. Under jämförelseperioden var inverkan av leasingarrangemanget för elöverföringsnätet på rörelsevinsten 37,7 miljoner euro. Antalet anställda i bolaget var i medeltal 19 (19).

Elförbrukningen inom bolagets distributionsområde under översiktsperioden var 883 (861) GWh, vilket är 2,6 % mer än året innan. Antalet nya anslutningar ökade litet när antalet nya anslutningsavtal var 155 (149).

Väderförhållandena var mycket gynnsamma under översiktsperioden och kunderna hade rekordartat få avbrott. Under perioden 1.1–31.8. hade kunderna i medeltal 1,4 (1,6) leveransstörningar och avbrottstiden var 0,65 (1,66) timmar. Den målmedvetna satsningen på leveranssäkerheten i elnätet som har pågått redan i flera år avspeglas i avbrottssiffrorna.

Investeringarna i kabling och andra nätinvesteringar som avser att förbättra elnätets vädertålighet uppgår till cirka 15 miljoner euro 2018. Av denna summa riktas 11 miljoner euro till distributionsnätet, 3 miljoner euro till kraftledningar och elstationer och 1 miljon euro till övriga objekt. Mellanspänningsnätet förnyas genom att luftledningar byts ut mot jordkablar på cirka 70 kilometer och kablingsgraden ökar till 20 procent. Planerna har blivit färdiga och byggandet har kommit i gång enligt tidtabellen.

Elvera Oy svarade för nätbolagets störningsutredningar och för en betydande andel av nätbyggandet i enlighet med årskontraktet. 

Det skattebelagda överföringspriset höjdes med i genomsnitt 8 procent från och med början av året och grunderna för bestämmande av anslutningsavgifterna förenklades genom att slå samman zonerna 2 och 3.

Under översiktsperioden ökade småproduktionen avsevärt. Inom Kymmenedalens Els distributionsområdet anslöts 135 (99) nya solenergisystem till elnätet. Före utgången av årets andra tertial har totalt 404 solenergisystem anslutits till elnätet.