Koncernresultaträkning

 tusen euro   1.1–31.8.2018  1.1–31.8.2017    1.1–31.12.2017
Omsättning  80 686   61 280 93 559 
Tillverkning för eget bruk   1
Övriga rörelseintäkter  651  38 162  38 416 
Andel av intresseföretagens resultat 235   –249 794 
 Material och tjänster –51 930   –36 672 –54 638 
 Personalkostnader –2 681  –2 823  –4 376 
 Avskrivningar och nedskrivningar –7 151  –7 202  –10 706 
Övriga rörelsekostnader  –5 239  –5 919  –9 357 
 Rörelsevinst 14 572  46 576  53 693 
 Finansiella intäkter och kostnader 236  –716  –1 158 
 Vinst före bokslutsdispositioner och skatt 14 807  45 860  52 535 
 Inkomstskatt –2 605  –9 025  –4 605 
 Kalkylerade skatt –84  62  –3 579 
 Räkenskapsperiodens vinst 12 118  36 897  44 351 

Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade.