Koncernbalansräkning

 tusen euro  31.8.2018 31.8.2017  31.12.2017 
 AKTIVA      
 Bestående aktiva       
   Immateriella tillgångar  9 047  9 870  9 194 
   Materiella tillgångar 127 299   121 425 124 263 
   Placeringar 77 545  77 269  77 819 
 Rörliga aktiva       
   Uppskjuten skattefordran  3 030 3 157  3 115 
   Finansieringstillgångar  54 399  51 766  52 467 
 Sammanlagt 271 321 263 487  266 858 
       
PASSIVA       
 Eget kapital      
   Aktiekapital   230 230  230 
   Övrigt eget kapital 57 072  45 798  53 252 
 Främmande kapital       
   Uppskjuten skatteskuld  8 720  5 122  8 720 
   Långfristiga lån 104 210  117 619  110 139 
   Anslutningsavgifter  68 587  67 135  67 556 
   Kortfristigt främmande kapital   32 502  27 583  26 961 
 Sammanlagt 271 321   263 487 266 858 

Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade.