Styrelsens verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

Investeringarna i elnätets leveranssäkerhet fortsatte på en nivå av 15 miljoner euro. Bolagets 34:e elstation färdigställdes i Miehikkälä i september 2018 och över 80 km av mellanspänningsnätet drogs med jordkablar. Investeringarna i leveranssäkerheten som pågått i många år börjar återspeglas i avbrottssiffrorna. År 2018 var längden på elavbrotten 0,98 (2,22) timmar per kund. 

KSOY:s rätt att motta el från Vaskiluodon Voimas kraftverk i Seinäjoki upphörde 1.3.2018 när Vaskiluodon Voima sålde kraftverksverksamheten i Seinäjoki till EPV Energia. Ytterligare avstod KSOY från sin relativt lilla ägarandel i kolkondensanläggningen i Havs-Björneborg som övergick helt i Fortums ägo i slutet av året. Dessa ägararrangemang orsakade KSOY engångskostnader för sammanlagt drygt en miljon euro. 

KSOY deltar via Kymppivoima Oy i Industrins Kraft Ab:s (TVO) kärnkraftverksprojekt Olkiluoto 3. TVO meddelade i mars att bolaget har undertecknat ett samförståndsavtal som gäller slutförandet av OL3-projektet och tvisterna kring det. TVO meddelade i november att anläggningsenheten ska anslutas till riksnätet i oktober 2019 och regelbunden elproduktion inleds i januari 2020. 

Omvandlingen av elproduktionsstrukturen i KSOY:s innehav till att bli totalt kolneutral är inne på slutrakan. Investeringarna i kolneutral vind-, vatten och kärnkraft och avståendet från elproduktion som baserar sig på fossila bränslen har gjort det möjligt att öka andelen kolneutral produktion från en nivå på 50 procent till en nivå som ligger över 90 procent. 

KSOY deltog i stödauktionen av förnybar energi via Kymppivoima Oy. Resultatet av konkurrensutsättningen klarnar i början av 2019. Konsumenterna och företagen visar fortsättningsvis ett växande intresse för solelsystem. År 2018 såldes fler än 100 solelsystem, en mängd som klart översteg bolagets förväntningar. 

Konkurrensutsättningen av ett nytt kunddatasystem inleddes i början av året och efter anbudsförfarandet undertecknades ett leveransavtal med Net Group Nordic Oy. Syftet med ibruktagning av systemet är att ge en bättre kundupplevelse och samtidigt förbereda sig för ibruktagningen av ett system för centraliserat informationsutbyte på detaljmarknaden, Datahub, år 2021. 

År 2018 firade Kymmenedalens El sitt 100-års jubileum. Under jubileumsåret arrangerades bl.a. mer än 50 kundtillställningar och i november 2018 en hundraårsfest i Sibeliushuset i Lahtis för personalen och intressentgrupperna.