Verksamhetsomgivning

Elförbrukningen i Finland fortsatte att växa tredje året i rad. År 2018 uppgick elförbrukningen till 87,4 (85,5) TWh (miljarder kilowattimmar) vilket är drygt 2 procent mer än året innan. Elförbrukningen ökade såväl inom industrin som inom boende. 

Av elförbrukningen täcktes 23 (24) procent med import och 77 (76) procent med egen produktion i Finland. Elektricitet importerades till största delen från Sverige. Marknadspriset på elektricitet på den nordeuropeiska elbörsen Nord Pool Spot ökade med 41 procent från året innan. Årsmedelvärdet för priset i Finlands område var 46,8 (33,2) €/MWh. 

Mellanstatliga klimatpanelen IPCC publicerade den s.k. 1,5 graders rapporten i oktober 2018. Enligt rapporten har en uppgång av medeltemperaturen med 1,5 grader jämfört med den förindustriella tiden avsevärda effekter på livet på jorden. Publiceringen av rapporten ledde till ökad diskussion om målen och medlen för motarbetande av klimatomvandlingen. 

I Finland har energibranschen arbetat i åratal för att motarbeta klimatuppvärmningen och energisektorns utsläpp har blivit hälften mindre under de senaste tio åren och kommer fortsättningsvis att minska ytterligare med hälften under de följande tio åren. För att det ska vara möjligt att svara på den utmaning som klimatomvandlingen innebär måste elanvändningen öka märkbart i framtiden. Elektricitet ersätter fossila bränslen i trafiken, boendet och samhällets övriga funktioner. 

Arbets- och näringsministeriet bjöd in professor Jarmo Partanen våren 2018 att utreda prisförhöjningarna för eldistributionsnäten och den regionala inriktningen av dem. I redogörelsen som färdigställdes i november konstateras att de krav om förbättrad funktionssäkerhet för elnäten före utgången av 2028, som inkluderades i elmarknadslagen år 2013, har orsakat elbolagen såväl tidigarelagda som tilläggsinvesteringsbehov, som har återspeglats till kunderna i form av avsevärda höjningar av elöverföringspriserna. I utredningen konstateras vidare att det förekommer stora skillnader i överföringsavgifterna mellan nätbolagen. De flesta avvikelserna förklaras med skillnader i bolagens verksamhetsområden. En av de viktigaste förklaringarna är befolkningstätheten i nätbolagets verksamhetsområde som inverkar på nätmängden per kund och energimängden per kilometer.

Konkurrensutsättningen av stöd för förnybar energi verkställdes i slutet av 2018. Ett kraftverk som godkänts med i premiesystemet utbetalas stöd i 12 år. Den övre gränsen för den årliga totalproduktionen är 1,4 TWh för projekten som godkänns med i stödsystemet. Projekten som godkänts med i premiesystemet offentliggörs år 2019.