Affärsverksamheten

Energiaffärsverksamhet 

Energiaffärsverksamhetens omsättning uppgick till 73,5 (48,8) miljoner euro och rörelsevinsten till 0,5 (3,4) miljoner euro. Omsättningen har vuxit väsentligt jämfört med omsättningen under föregående räkenskapsperiod. Den största orsaken till tillväxten är ändringen av bokföringssättet för omsättningen av produktionen, vars inverkan på omsättningen är omkring 24,4 miljoner euro. Ändringen av bokföringssättet inverkar inte på KSOY:s resultat. Antalet anställda var i medeltal 31 (29). 

Elförsäljningen låg på samma nivå som året innan. Av graddagarna framgår att åren 2017 och 2018 påminde mycket om varandra beträffande totalförbrukningen av uppvärmningsenergi. Elförsäljningen var 1 103 (1 093) miljoner kilowattimmar. Elproduktionen med bolagets egna produktionsandelar uppgick till 514 (506) miljoner kilowattimmar. 

Partimarknadspriset på el i Finlands prisområde ökade med ungefär 41 procent jämfört med 2017. Medelpriset under året var 46,8 €/MWh. Spotpriset i Finlands prisområde var i genomsnitt 6,4 procent högre än det allmänna systempriset på börsen.   

Vindkraftparken i Ömossa i Kristinestad accepterades med i inmatningstariffen fr.o.m. 1.1.2018. Finlands största aktiva vindkraftpark har 34 kraftverk. KSOY:s ägarandel i parken mer än fördubblade bolagets vindkraftsproduktion till en årsnivå på omkring 60 GWh. I enlighet med bolagets strategi avstod KSOY under år 2018 från innehavet i kraftverken i Seinäjoki och Havs-Björneborg som använder fossila bränslen.  

Fler än 100 solelsystem såldes, en mängd som klart översteg bolagets förväntningar. 

Nätverksamhet, Kymmenedalens Elnät Ab 

Kymmenedalens Elnät Ab:s omsättning uppgick till 54,1 (48,0) miljoner euro och rörelsevinsten var 19,9 (50,8) miljoner euro. Ökningen av omsättningen berodde på en höjning av elöverföringspriserna som gjordes i början av året och på en ökning av elförbrukningen. Antalet anställda i bolaget var i medeltal 19 (19). 

År 2018 uppgick elförbrukningen inom bolagets distributionsområde till 1 356 (1 334) miljoner kilowattimmar, vilket är 1,6 procent mer än året innan. Antalet nya anslutningar ökade från året innan – bolaget ingick 240 (217) nya anslutningsavtal. Antalet elanvändare i Kymmenedalens Elnäts distributionsområde var vid årets slut totalt 103 086 (102 823).   

Leveranssäkerheten inom eldistributionen låg nästan på rekordnivå. Längden på distributionsstörningarna var i genomsnitt 0,98 (2,2) timmar per kund. 

Investeringarna i jordkabling som avser att förbättra elnätets leveranssäkerhet och de övriga nätinvesteringarna uppgick till 15,2 miljoner euro. Av mellanspänningsnätet drogs 83 kilometer med jordkablar. Mellanspänningsnätets kablingsgrad var 20,2 procent vid årets slut. Elstationen i Miehikkälä och kraftledningen som matar den färdigställdes på hösten. 

Elvera Oy svarade för störningsutredningsarbetet för nätbolaget och till en betydande del för nätbyggandet i enlighet med årskontraktet.