Framtidsutsikter

Kymmenedalens El fortsätter att övergå till utsläppsfri produktion i bolagets elproduktion. Den strategiska övergången från elproduktion som grundar sig på fossila bränslen till en kolneutral produktion är inne på slutrakan. KSOY fortsätter förhandlingarna för att avstå även från sina återstående innehav i anläggningar som utnyttjar fossila bränslen. Investeringarna i förnyandet av elnätet och i förbättringen av leveranssäkerheten fortsätter på en årsnivå av cirka 15 miljoner euro. Nätverksautomationen och kablingen byggs ut från den nuvarande nivån. 

På de nordeuropeiska elmarknaderna kommer förändringarna att fortsätta under de närmaste åren. Den allt snabbare omstruktureringen av elproduktionen fortsätter. Nedkörningen av de gamla kraftverken kompenseras i första hand av den ökade vindkraftkapaciteten och ibruktagningen av kärnkraftverket Olkiluoto 3. De regionala priserna påverkas i betydande grad även av förändringar i överföringsförbindelserna. Nord Pool-området integreras i allt högre grad såväl internt som i förhållande till de övriga västra marknadsområdena. Dessa förändringar har såväl en höjande som sänkande inverkan på marknadspriset. Spotpriset på el och priset på elderivat under de kommande åren steg tydligt år 2018. Omvälvningen på elmarknaden pågår dock fortfarande och prisväxlingarna förväntas fortsätta under de närmaste åren. 

Enligt de kriterier för leveranssäkerhet som elmarknadslagen fastställer ska 50 procent av elanvändningsställena, med undantag av fritidsbostäder, ligga inom ett vädersäkert nät före utgången av 2019. Kymmenedalens Elnät Ab uppfyller redan dessa kriterier eftersom över 60 procent av användningsställena är inom ett leveranssäkert nät.