Ägande och förvaltning

Kymmenedalens El Ab har 167 634 aktier. Samtliga aktier har samma rätt till utdelning och bolagets tillgångar och varje aktie berättigar till en röst vid bolagsstämman. Aktierna omfattas av en inlösningsskyldighet i enlighet med 15 §, av en inlösningsklausul i enlighet med 16 § och av en samtyckesklausul i enlighet med 17 § i bolagsordningen. Hela aktiekapitalet innehades av elva kommuner vid årets slut. 

Ordinarie bolagsstämma hölls den 19 april 2018. Vid stämman behandlades de ärenden som ankommer på den ordinarie bolagsstämman. Till revisor valdes KPMG Oy Ab, med Kaija Pakkanen som ansvarig revisor. 

Förvaltningsrådet består av elva representanter för aktieägarkommunerna och två representanter för personalen. Förvaltningsrådet sammanträdde två gånger under redovisningsåret.  

Markus Kalliokivi valdes till förvaltningsrådets ordförande och Janne Lepola till viceordförande. Mandatperioden för alla förvaltningsrådets medlemmar varar till slutet av den ordinarie bolagsstämman 2021. 

Följande personer är medlemmar i förvaltningsrådet efter den ordinarie bolagsstämman: 

ordföranden för kommunstyrelsen Markus Kalliokivi, Pukkila, ordförande
1:e vice ordföranden för stadsfullmäktige Janne Lepola, Lovisa, vice ordförande
kommundirektören Osmo Havuaho, Vederlax
stadsfullmäktigeordföranden Elina Inkeroinen-Lalu, Fredrikshamn
1:e vice ordföranden för stadsstyrelsen Ville Kaunisto, Kouvola
stadsfullmäktigeledamoten Tapio Malmiharju, Orimattila
kommundirektören Jouni Martikainen, Askola
ordföranden för kommunstyrelsen Elmeri Nieminen, Mörskom
kommunstyrelsemedlemmen Vesa Peltola, Lappträsk
kommundirektören Päivi Rahkonen, Hollola
ordföranden för kommunstyrelsen Antti Rämä, Luumäki
Personalrepresentanter:
enhetschef Pia Hietanen (ställföreträdare enhetschef Tuomo Hakkarainen)
kundansvarig Ilkka Ollila (ställföreträdare fakturerare Kirsi Laurikainen) 

Styrelsen består av sju ledamöter. Mandatperioden för en styrelsemedlem varar till slutet av den första ordinarie bolagsstämman efter valet. Bolagets styrelse sammanträdde nio gånger under året.  

I den ordinarie bolagsstämman valdes följande personer till styrelsen: 

landskapsrådet Harri Helminen, Kouvola, ordförande
ordföranden för stadsstyrelsen Mia Heijnsbroek-Wirén, Lovisa, viceordförande
kommunfullmäktigeordföranden Kristian Forsman, Mörskom
stadsfullmäktigeledamoten Jarkko Harjumaaskola, Fredrikshamn
verkställande direktören Kim Jordas, Lappträsk
verkställande direktören Jussi Karinen, Orimattila
kommunfullmäktigeledamoten Mika Lampola, Hollola 

Diplomingenjör Aku Pyymäki har verkat som verkställande direktör för bolaget.