Styrelsens förslag till dispositionen av vinstmedel

Moderbolagets fria egna kapital den 31 december 2018 är 17 025 383,18 euro, varav räkenskapsperiodens vinst är 14 937 006,68 euro. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att moderbolaget delar ut 50,70 euro per aktie i dividend, sammanlagt 8 499 043,80 euro och 6 437 962,88 euro av räkenskapsperiodens vinst överförs till dispositionsfonden.  

Efter räkenskapsperiodens utgång har bolagets finansiella ställning inte förändrats väsentligt. Bolagets likviditet är god och enligt styrelsen utgör den föreslagna vinstutdelningen inte en risk för bolagets solvens.