Förvaltning

Ansvarsfullt beslutsfattande

Koncernen Kymmenedalens El:s verksamhet, beslut och förvaltning utgår från Finlands lagar och författningar, bolagets bolagsordning och ägarkommunernas inbördes delägaravtal. Bolagets bolagsstyrning (Corporate Governance) har uppdaterats 2017.

Kymmenedalens El:s förvaltningsråd och styrelse svarar för koncernens verksamhet i enlighet med aktiebolagslagen. Bestämmanderätten och förvaltningen i bolaget har uppdelats mellan förvaltningsrådet och styrelsen samt verkställande direktören.

Styrelsen för Kymmenedalens El Ab:s dotterbolag Kymmenedalens Elnät Ab består av personer som moderbolaget utnämnt. I koncernens förvaltning iakttas kraven i elmarknadslagen gällande särredovisning.

Koncerndirektivet fastställer ramarna för ägarstyrningen av koncernens dotterbolag. Direktivet efterföljs i dotterbolagen inom koncernen, såvida inte annat följer av lagstiftningen som berör dem.

Bolagsstämma

Bolagsstämman utövar den högsta beslutanderätten. Dess uppgifter omfattar de i aktiebolagslagen och bolagsordningen fastställda uppgifterna. Den väljer såväl styrelsens som förvaltningsrådets medlemmar, ordförande och vice ordförande.

Aktieägare har vid bolagsstämman en röst för varje aktie i aktieägarens innehav. Ordinarie bolagsstämma ordnas årligen på ett av styrelsen fastställt datum på bolagets hemort.

Förvaltningsråd

Förvaltningsrådet har i uppgift att övervaka administrationen som handlas av styrelsen och verkställande direktören och ge ett utlåtande till ordinarie bolagsstämman med anledning av bokslutet och revisionsberättelsen.

Förvaltningsrådet har minst 8 och högst 24 medlemmar. I enlighet med ägarkommunernas inbördes samarbetsavtal väljs till förvaltningsrådet en medlem från varje kommun som är delaktig i avtalet. Förvaltningsrådet samlas till möte i genomsnitt två gånger om året.

Styrelse

Styrelsen har i uppgift att sörja för bolagets förvaltning och ordnande av verksamheten på ett ändamålsenligt sätt i enlighet med lagen och bolagsordningen. Styrelsen väljer bolagets verkställande direktör.

Styrelsen har minst 5 och högst 9 ledamöter. Enligt ägarkommunernas inbördes samarbetsavtal ska styrelseledamöterna väljas utifrån avtalsparternas proportionella ägarandelar. Styrelsen sammanträder regelbundet cirka 8–10 gånger under verksamhetsåret enligt ett tidsschema som styrelsen fastställt i förväg och därtill alltid vid behov.

Verkställande direktör

Verkställande direktören leder bolagets affärsverksamhet och svarar för den operativa verksamheten i enlighet med lagar, författningar och styrelsens anvisningar.  

Ledningsgruppen

Koncernens ledningsgrupp bistår verkställande direktören. Till ledningsgruppen hör utöver verkställande direktören även Kymmenedalens El:s affärsdirektör och ekonomidirektör samt dotterbolaget Kymmenedalens Elnät Ab:s verkställande direktör. Medlemmar i den bredare ledningsgruppen är ytterligare Kymmenedalens El:s utvecklingschef  och kommunikationschef. Den bredare edningsgruppen sammanträder i regel två gånger i månad.