Verkställande direktörens översikt

År 2018, som var Kymmenedalens El:s 100 verksamhetsår, var verksamhetsmässigt och ekonomiskt lyckat. Inom nätverksamheten förbättrades leveranssäkerheten avsevärt jämfört med året innan. Koncernens omsättning ökade med 30,6 miljoner euro (33 %) och den jämförbara vinsten ökade med 5,6 miljoner euro (32 %) jämfört med året innan. En stark bidragande orsak till den ökade omsättningen är ändringen av bokföringssättet för elproduktionen. Resultatutvecklingen var stark, vilket gör det möjligt såväl att hålla investeringarna på samma nivå som att ge större intäkter till ägarna.
akupyymaki.jpg

De omfattande investeringarna som har gjorts under detta årtionde både i elnätet och i elproduktionen börjar ge resultat. Vi har investerat omkring 140 miljoner euro i elnätet från och med år 2010. Nätbolagets målmedvetna satsningar på leveranssäkerheten återspeglades vid sidan av det gynnsamma vädret i avbrottssiffrorna för översiktsperioden som var betydligt lägre än under de föregående åren.

I elproduktionen har i sin tur investerats över 50 miljoner euro på 2010-talet. Investeringarna har riktats till kolneutral elproduktion, vindkraft, vattenkraft och kärnkraft. Samtidigt har produktionsanläggningar som använder fossila bränslen och som vi äger via Kymppivoima Oy lagts ned. Genom dessa åtgärder har andelen kolneutral produktion höjts från en nivå på 50 procent till en nivå på nästan 90 procent och samtidigt har den totala elproduktionsmängden förblivit den samma.

Förändringsfenomenen i energibranschens omvärld, exempelvis klimatförändringen, uppgången av förnybara energiformer och digitaliseringen, styr energibranschen allt starkare. De påverkar kundernas energival och kräver att energibolagen utvecklar nya tjänster. Vi på Kymmenedalens El har haft som tanke att öka kundernas möjligheter att inverka på självförsörjningen och miljövänligheten genom att erbjuda solelsystem till småhusobjekt och företag. Under året levererade vi mer än 100 solelsystem och i slutet av året hade 505 system anslutits till nätet.

Den 30 oktober 2018 hade det förflutit 100 år från det att bolaget grundades. Vi firade jubileumsåret genom att ge ut en ny historik, Virran väen vauhdikas vuosisata, som berättar om bolagets hundraåriga historia. Bolaget har genomlevt många omvälvningar under det gångna seklet, förnyats och utvecklats i takt med förändringarna i samhället. Elenergi har blivit en nödvändighet utan vilken samhället inte kan fungera. Förändringen fortsätter i riktning mot ett kolneutralt samhälle vilket kommer ytterligare att öka elenergins andel av den slutliga energiförbrukningen.

Utveckling av den egna kompetensen, förändringsvilja, samarbete och förnyelse har varit standardämnen på bolagets ledarskaps- och personalutbildningar under de senaste åren. Det gläder mig att se att satsningarna på ledarskap och arbetshälsa har gett resultat. Ett bevis på detta är utmärkelsen Finlands mest inspirerande arbetsplatser 2018 som bolaget tilldelades utgående från Corporate Spirit-personalenkäten. Jag är glad över att få rikta mitt tack för uppnåendet av målen särskilt till de anställda men även till övriga intressentgrupper.

Aku Pyymäki
verkställande direktör