Verksamhetsomgivning

Klimatförändringen dominerade diskussionen

Klimatförändringen var det största samhälleliga diskussionsämnet år 2018. Konsumenternas och företagens engagemang för att bromsa upp klimatförändringen kan ses överallt. Finlands regering har dragit som riktlinje att finländarna bör minska sitt kolavtryck med 50 procent före år 2030. På elmarknaden har omvandlingen inneburit att klimatförändringen, den aktiva diskussionen som den leder till och åtgärdsförslagen reflekteras tydligt i konsumenternas energival. Denna trend förväntas vara stark även i fortsättningen. Utöver klimatvänlig energi förväntar sig kunderna enkel och smidig service på flera kanaler av sitt elbolag. Digitaliseringen skapar bra nya servicemodeller för detta. Vi erbjuder god kundbetjäning till våra kunder och vi vill, även genom att utnyttja digitaliseringen, utveckla vidare sådana produkter och tjänster som uppfyller kundernas behov och efterfrågan.

Intresset för solel fortsatte att växa

Konsumenternas intresse särskilt för sol- och vindel fortsatte att öka i Finland. Inom Kymmenedalens Els område såldes ett rekordantal solelsystem och antalet system som anslutits till elnätet uppgick till 500 (269) vid årets slut. Mängden har alltid nästan fördubblats under de några senaste åren och inledningen på 2019 pekar på att utvecklingen fortsätter i samma takt.

Bred utredning om leveranssäkerheten och överföringspriserna

Hela samhället är allt mer beroende av elektricitet och dess leveranssäkerhet. År 2018 var ett gynnsamt år för leveranssäkerheten i vår verksamhetsomgivning. Vårt nätområde klarade sig utan alltför stora skador även under de värsta stormarna. Investeringarna som vi har gjort börjar nu återspeglas i en förbättrad leveranssäkerhet.

I slutet av året utgavs professor Jarmo Partanens redogörelse över höjningarna av eldistributionsnätens överföringspriser, orsakerna till dem och deras regionala inriktning samt om distributionsnätbolagens olika möjligheter att uppfylla målen som ställs på leveranssäkerheten. I rapporten föreslås bland annat att de kostnadseffekter som uppstår av investeringarna i distributionsnätets leveranssäkerhet ska fördelas över en längre tidsperiod än vad som är fallet nu och att man ska försöka ersätta den dyra kablingen även med andra åtgärder.

Kymmenedalens El har investerat omkring 140 miljoner euro i elnätet under detta årtionde. Under året uppgick Kymmenedalens Elnät Ab:s investeringar till ungefär 15 miljoner euro och leveranssäkerheten låg nära en rekordnivå. Bolagets elnät är sammanlagt cirka 13 000 kilometer långt. Kablingsgraden i mellanspänningsnätet är 20,2 procent.

Smarta nät är framtiden

Arbets- och näringsministeriet tillsatte i september 2016 en arbetsgrupp som fick i uppgift att utreda möjligheterna för smarta nät på elmarknaden. Arbetsgruppens mål var att utreda och framföra konkreta åtgärder genom vilka smarta nät skulle kunna betjäna kundernas möjligheter att aktivt delta på elmarknaden samt allmänt främja upprätthållandet av leveranssäkerheten. Arbetsgruppens slutrapport publicerades i oktober 2018. I rapporten föreslås bland annat fler verksamhetsmöjligheter för olika slags energisamfund, exempelvis husbolag, för spridd elproduktion, innehav och användning av ellager som konkurrensutsatt affärsverksamhet, en möjlighet för kunderna att inverka på elöverföringsavgiften och ändring av flexibel konsumtion till konkurrensutsatt verksamhet. Målet för förslagen i rapporten är ett kundfokuserat och flexibelt elsystem.