Konkurrenskraftig energi

  • Vi agerar på ett lönsamt och ansvarsfullt sätt i relation till alla intressentgrupper.
  • Vi säkerställer näringslivets verksamhetsförutsättningar genom att säkra skälig prissättning av elektriciteten och överföringen som säljs till industrin.
  • Vi producerar till befolkningen energi till ett skäligt pris genom att i vår upphandling agera ansvarsfullt och sakkunnigt och genom att minimera prisriskerna.

Konkurrenskraften hos elpriset skyddas

Energi som har ett konkurrenskraftigt pris är ett medel med hjälp av vilket vi säkerställer näringslivets verksamhetsförutsättningar och en smidig vardag för konsumentkunderna.

Vi skyddar bolaget mot elprisrisker genom att ingå elderivatavtal både beträffande försäljningen och produktionen. Bolaget har en riskhandbok för portföljhantering enligt vilken skyddsåtgärderna genomförs.

Riskerna och osäkerhetsfaktorerna i verksamheten hanteras genom att följa riskhanteringssystemet och riskhanteringspolicyn som godkänts av bolagets styrelse.

Värde till ägarna och samhället

Vårt mål är att producera värde för alla våra intressentgrupper. Vi producerar ekonomiskt värde för ägarna och samhället bl.a. i form av skatter och utdelning. År 2018 betalade vi 10,9 miljoner euro i mervärdesskatt och 26,2 miljoner euro i elskatt. Enligt koncernens financieringsanalys  betalade vi 6,0 miljoner euro i inkomstskatt.

Styrelsen har föreslagit en utdelning om 8,5 miljoner euro till de 11 delägarkommunerna för 2018.

Utdelning till ägarna 2014–2018

Till kunderna och de anställda

Ett lönsamt och framgångsrikt bolag är en trygg partner. Ekonomisk stabilitet säkerställer vår verksamhet och utvecklingen av den. Vår roll i samhället är att vara producent av en nödvändig nyttighet, elektricitet, och vi ansvarar för över 100 000 kunder för vilka vi möjliggör störningsfria leveranser av och tillgång till elektricitet till ett konkurrenskraftigt pris. Lönsam verksamhet möjliggör nödvändiga investeringar med hjälp av vilka vi uppfyller kraven som ställs på oss och förbereder oss på de framtida behoven och nya slag av energilösningar.