Miljövänlig energi

  • Vi övergår till utsläppsfri energiproduktion och använder olika energikällor på ett varierande sätt.
  • Vi erbjuder energirådgivning och uppmuntrar till energieffektivitet.
  • Vi gör hållbar energiförbrukning möjlig för våra kunder.

Kolfri energiproduktion

Vårt strategiska mål är att avstå från energiproduktion som utnyttjar fossila bränslen före år 2023. Investeringarna inom energiproduktionen har riktats särskilt till förnybara energiformer, i första hand vindkraft. Nu är över 90 procent av den egna energiproduktion kolfri. Den fossila produktionen kommer att fortsätta att minska under de närmaste åren när kolkraftverk tas ur bruk.

Solel, energirådgivning och ren energi för våra kunder

Omkring en tredjedel av elavtalen som vi sålde var avtal om grön elektricitet. Energin som säls med dem produceras med förnybara naturresurse: vindkraft, bioenergi och vattenkraft.

Intresset för att producera solel fortsatte att öka starkt och vi fortsatte försäljningen av solelsystem i samarbete med Lem-Kem Oy. Ett rekordantal solelsystem såldes och installerades i hela verksamhetsområdet (Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland, Södra Karelen, Östra Nyland). Fortsättningsvis är den vanligaste köparen av ett solelsystem en person som bor i en villa, men särskilt företag och organisationer visade ett ökande intresse för att köpa solelsystem. I Kymmenedalens Elnäts område fanns vid utgången av år 2018 mer än 470 solelobjekt anslutna till nätet och elektricitet köptes från närmare 500 småproducenter.

Förberedelser gjordes för att inleda försäljningen av laddningsstationer för elbilar. Försäljningen av elbilar förväntas öka kraftigt och allt fler hushåll, husbolag och särskilt företag investerar i fortsättningen på anskaffning av egna laddningsstationer. Vår samarbetspartner i försäljningen av laddningsstationer för elbilar är Lem-Kem Oy.

På biblioteken i området finns omkring 60 energiförbrukningsmätare som kunderna kan låna och använda gratis. Under året deltog vi även i finansieringen av obundna energirådgivares verksamhet i Kymmenedalen och Päijänne-Tavastland.  Inom ramen för jubileumsåret KSOY 100 genomförde vi biblioteksturnén Energi och liv i biblioteken i vårt område under vilken fokus låg på energirådgivning.

Energieffektivitetsavtalet förpliktar till egen energieffektivitet

Kymmenedalens El är med även under den nya avtalsperioden för energieffektivitet 2017–2025. Avtalet förpliktar till frivillig effektivisering av energiförbrukningen genom att utveckla innovativa nya energitjänster och energieffektivitetsåtgärder för kunderna. Energianvändningen bör effektiveras även i den egna verksamheten inom energidistributionen och -produktionen. Målet är minst sex procent effektivare verksamhet före 2025 jämfört med 2016.

Kymmenedalens El använder ett eget solelsystem som producerar elektricitet i första hand för huvudkontorets energibehov.