Interaktiv energi

  • Vi för en öppen diskussion med alla intressentgrupper och garanterar att beslutsfattarna får information i energifrågor.
  • Vi säkerställer de anställdas säkerhet, arbetshälsa och nödvändig utbildning för dem.
  • Vi utgör en del av ett samhälle vars verksamhet vi understöder och vars framgång vi bidrar till genom vår egen verksamhet.

Våra kunder uppskattar bra kundservice och överskådlig fakturering

Vårt mål är att förstå och förutse kundernas föränderliga behov och svara på dem på bästa möjliga sätt. En handlingsmodell för hantering av kundrelationen styr vårt sätt att agera vid kundmöten och olika situationer. Årligen utförs en kundbelåtenhetsenkät som mäter hur väl vi har lyckats. 

Allmän vitsordet för kundbelåtenhet 2014–2018

Resultatet av kundenkätundersökningen 2018 skiljde sig inte mycket från de tidigare åren: våra kunder uppskattar bra kundservice, störningsfri eldistribution, snabb reparation av fel i störningssituationer och överskådlig fakturering. Det allmänna vitsordet som bolaget fick var något högre än 2017. Det allmänna vitsordet var 3,82 (på en skala 1–5) jämfört med 3,68 i undersökningen 2017.

Störningsmeddelanden och Online-tjänsten fungerar, bolaget beskrivs som pålitligt och sakkunnigt

Helhetsleveranskunderna (både överföring och energi) utgör den största delen av vår kundkrets. De som hör till denna kundgrupp anser att bl.a. Online-tjänstens smidiga funktion och kommunikationen om störningssituationer hör till Kymmenedalens El:s styrkor. Det allmänna vitsordet som bolaget fick (3,82) var något högre än medeltalet (3,76) för hela branschen. Elöverföringskunderna beskriver bolaget med egenskaper som pålitlig, lokal, sakkunnig och ansvarsfull.

Kundinformationssystemet konkurrensutsattes

Konkurrensutsättningen av kundinformationssystemet inleddes i början av 2018. I oktober undertecknades ett avtal och till leverantör av det nya systemet valdes Net Group Nordic Oy.

Syftet med anskaffningen var att finna ett system som betjänar såväl KSOY:s interna användare och behov som kunder på det bästa möjliga sättet. Ett av de viktigaste målen är att höja processernas automationsgrad. Det nya systemet ska tas i bruk 2021.

Genom att samarbeta inverkar vi på branschens och vår regions framtid

Våra experter agerar aktivt i många kommittéer och i styr- och arbetsgrupper vars mål är att utveckla energibranschen på ett hållbart och lönsamt sätt. Det gemensamma målet är att bygga upp verksamhets- och investeringsomgivningen så att den är stabil, förutsägbar och säker.

Forskningssamarbetet med Villmanstrands tekniska universitet ger värdefull forskningsinformation som kan utnyttjas inom vår affärsverksamhet. Samtidigt deltar vi i forskarsamhället och är med om att föra utvecklingen vidare inom branschen och skapa ny affärsverksamhet och välfärd i regionen.

Vi deltar i följande under 2018: 


Adato Energia Oy  Nätbyggnadsarbetsgruppen
Elvera Oy  Styrelsen, vice ordf.
Finsk Energiindustri rf  Energieffektivitetsavtal styrgruppen för energitjänster
(EP-TOPO)
Finsk Energiindustri rf  Finansregleringsarbetsgruppen
Finsk Energiindustri rf   Regleringskommittén, ordf.
Finsk Energiindustri rf    Valutskottet
Kaakon Alueverkko Oy Styrelsen
Kundtidningen Energi Redaktionsrådet
Kymmenedalens energirådgivning Styrgruppen 
Kymmenedalens handelskammare Industriutskottet 
Kymppivoima Oy Styrelsen
Kymppivoima Hankinta Oy  Styrelsen 
Kymppivoima Hydro Oy  Styrelsen 
Orimattilan Lämpö Oy Styrelsen, vice ordf. 
Tammerfors universitet  Expertgruppen för elkvalitet
NTM i Södra Finland  Regionala beredskapskomittén i Södra Finland (E-S ALVAR)

Rekordantal stipendieansökningar – stipendierna främjar idrotts- och kulturlivet i området

I slutet av året delade Kymmenedalens El ut tio idrotts- och kulturstipendier.Antalet ansökningar var rekordstort, nästan 140. Stipendierna utdelades nu för 13:e gången.

Sex individuella stipendier delades ut: fyra riktades till idrott och två till kultur och ytterligare delades lagstipendier ut till fyra olika lag.I valet av mottagare betonades bland annat framgång och målmedvetenhet i grenen, tydligt användningsändamål samt engagemang i grenen. Storleken på det individuella stipendiet är 500 euro och på lagstipendiet 1 200 euro.