Energiaffärsverksamhet

Elförsäljning på en stabil nivå

Energiaffärsverksamhetens omsättning uppgick till 73,5 (48,8) miljoner euro och resultat efter finansiella poster var 1,3 (3,2) miljoner euro. Omsättningen har vuxit väsentligt jämfört med omsättningen under föregående räkenskapsperiod. Den största orsaken till tillväxten är ändringen av bokföringssättet för omsättningen av produktionen, vars inverkan på omsättningen är omkring 24,4 miljoner euro. Ändringen av bokföringssättet inverkar inte på KSOY:s resultat. Antalet anställda var i medeltal 31 (29). 

Elförsäljningen låg på samma nivå som året innan. Av graddagarna framgår att åren 2017 och 2018 påminde mycket om varandra beträffande totalförbrukningen av uppvärmningsenergi. Elförsäljningen var 1 103 (1 093) miljoner kilowattimmar. Elproduktionen med bolagets egna produktionsandelar uppgick till 514 (506) miljoner kilowattimmar. 

Stora fluktuationer på elmarknaden 2018

Partimarknadspriset på el i Finlands prisområde ökade med ungefär 41 procent jämfört med 2017. Medelpriset under året var 46,8 €/MWh. Spotpriset i Finlands prisområde var i genomsnitt 6,4 procent högre än det allmänna systempriset på börsen.   

Produktionen av vindkraft fördubblades

Vindkraftparken i Ömossa i Kristinestad accepterades med i inmatningstariffen fr.o.m. 1.1.2018. Finlands största aktiva vindkraftpark har 34 kraftverk. KSOY:s ägarandel i parken mer än fördubblade bolagets vindkraftsproduktion till en årsnivå på omkring 60 GWh. I enlighet med bolagets strategi avstod KSOY under år 2018 från innehavet i kraftverken i Seinäjoki och Havs-Björneborg som använder fossila bränslen. 

Elproduktion 2018, 512 GWh

Torv 10.6 GWh
Biobränslen 17 GWh
Vattenkraft 161.6 GWh
Vindkraft 52.4 GWh
Stenkol 54.3 GWh
Kärnkraft 216.2 GWh
Olja 0.4 GWh

Elanskaffning 2018, 1 103 GWh

Elbörsen 590.8 GWh
Torv 10.6 GWh
Biobränslen 17 GWh
Vattenkraft 161.6 GWh
Vindkraft 52.4 GWh
Stenkol 54.3 GWh
Kärnkraft 216.2 GWh

Intresse för solel fortsatte att öka starkt 

Konsumenternas intresse särskilt för solel fortsatte att öka i Finland. I Kymmenedalens El:s område såldes ett rekordantal solelsystem, mer än 100, vilket klart översteg bolagets förväntningar. Vid årets slut uppgick antalet system som anslutits till elnätet till 505 (269).

Totalantalet av solelsystemen ansluten i nätet 2014–2018