Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning 1.1–31.12.2018

(tusental euro)

not nr 2018 2017
Omsättning 1 124 225 93 559
Tillverkning för eget bruk 0 1
Övriga rörelseintäkter 2 1 265 38 416
Andel av ägarintressebolagens resultat 2 226 794
Material och tjänster 3 -81 463 -54 638
Personalkostnader 4 -4 146 -4 376
Avskrivningar och nedskrivningar 5 -11 222 -10 706
Övriga rörelsekostnader -7 904 -9 357
Rörelsevinst 22 982 53 693
Finansiella intäkter och kostnader 6 -222 -1 158
Vinst före bokslutsdispositioner och skatter 22 759 52 535
Inkomstskatter 9 -3 846 -4 605
Kalkylerade skatter 9 -295 -3 579
Räkenskapsperiodens vinst   18 619 44 351