Koncernens balansräkning

Koncernens balansräkning 31.12.2018

(tusental euro)

AKTIVA not nr 2018 2017
Bestående aktiva
Immateriella tillgångar 10
   Immateriella rättigheter 2 227 2 515
   Goodwill 5 169 6 385
   Övriga utgifter med lång verkningstid 986
   Förskotssbetalningar 260 8 641 294 9 194
Materiella tillgångar 11
   Mark- och vattenområden 865 953
   Byggnader och konstruktioner 1 363 2 767
   Överförings- och distributionsnät 121 739 118 288
   Maskiner och inventarier 369 367
   Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 5 223 129 558 1 888 124 263
Placeringar 12
   Andelar i intresseföretag 68 690 66 973
   Övriga aktier och andelar 10 848 79 538 10 846 77 819
Fordringar 13
Långfristiga
   Kalkylerad skattefordring 2 988 3 115
   Övriga fordringar 5 321 8 310 2 459 5 574
Kortfristiga
   Kundfordringar 28 206 26 066
   Fordringar hos ägarintresseföretag 19 14
   Övriga fordringar 63 161
   Resultatregleringar 1 028 29 316 1 509 27 750
Kassa och bank 13 649 22 258
269 012 266 858
PASSIVA
Eget kapital 14
Aktiekapital 230 230
Överkursfond 19 015 19 015
Övriga fonder
   Reservfond 284 284
   Dispositionsfond 2 088 -20 152
Balanserad vinst 23 566 9 754
Räkenskapsperiodens vinst 18 619 63 803 44 351 53 482
Främmande kapital
Långfristigt 16
   Kalkylerad skatteskuld 8 888 8 720
   Skulder till kreditinstitut 89 444 110 139
   Anslutningsavgifter  69 457 167 790 67 556 186 415
Kortfristigt 17
   Skulder till kreditinstitut 8 222 8 222
   Erhållna förskott 10 715 189
   Skulder till leverantörer 6 880 5 551
   Skulder till ägarintresseföretag 2 675 1 265
   Övriga skulder 6 469 6 936
   Resultatregleringar 2 458 37 419 4 797 26 961
269 012 266 858