Koncernens finansieringsanalys

Koncernens finansieringsanalys 

1.1–31.12.2018

 (tusental euro)

2018 2017
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
  Betalningar från försäljning 121 542 93 679
  Betalningar från övriga intäkter av rörelsen 487 1 028
  Betalningar från rörelsekostnader -79 870 -68 347
  Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 42 159 26 360
  Betalda räntor och avgifter för övriga finansiella kostnader -1 430 -1 752
  Erhållna räntör från rörelseverksamheten 80 75
  Erhållen utdelning från rörelseverksamheten 1 192 629
  Betalda skatter -5 963 -1 334
Rörelseverksamhetens kassaflöde  36 038 23 978
Investeringarnas kassaflöde:
  Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -16 923 -15 637
  Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar 3 265 51 045
  Investeringar i placeringar -1 087 -1 498
Investeringarnas kassaflöde -14 745 33 910
Finansieringens kassaflöde:
  Upptagna långfristiga lån 0 127 472
  Återbetalning av långfristiga lån -20 694 -93 251
  Utbetald utdelning -8 298 -11 000
  Ökning av anslutningsavgifter 1 952 1 285
  Förvärv av egna aktier 0 -71 310
Finansieringens kassaflöde -27 040 -46 804
Förändring av likvida medel -5 746 11 083
Likvida medel 1.1. 24 717 13 633
Likvida medel 31.12. 18 971 24 717
-5 746 11 083