Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning 

1.1–31.12.2018

(tusental euro)

not nr 2018 2017
Omsättning 1 74 717 50 028
Övriga rörelseintäkter 2 683 691
Material och tjänster 3 -67 227 -39 685
Personalkostnader 4 -2 650 -2 876
Avskrivningar och nedskrivningar 5 -1 123 -806
Övriga rörelsekostnader -4 177 -5 898
Rörelsevinst 224 1 454
Finansiella intäkter och kostnader 6 565 29 078
Vinst före bokslutsdispositioner och skatter 789 30 532
Bokslutsdispositioner 7 17 660 141
Inkomstskatter 8 -3 512 -135
Räkenskapsperiodens vinst   14 937 30 538