Moderbolagets balansräkning

Moderbolagets balansräkning 31.12.2018

(tusental euro)

AKTIVA not nr 2018 2017
Bestående aktiva
Immateriella tillgångar 10
   Immateriella rättigheter 405 877
   Övriga utgifter med lång verkningstid 28 41
   Förskotssbetalningar 260 692 0 918
Materiella tillgångar 11
   Mark- och vattenområden 307 307
   Byggnader och konstruktioner 1 204 2 340
   Maskiner och inventarier 138 1 648 154 2 800
Placeringar 12
   Andelar i företag inom samma koncern 6 492 6 492
   Andelar i ägarintresseföretag 65 660 66 105
   Övriga aktier och andelar 10 846 82 998 10 846 83 442
Fordringar 13
Långfristiga
   Övriga långristiga fordringar 5 321 2 459
Kortfristiga
   Kundfordringar 11 184 10 169
   Fordringar hos företag inom samma koncern 398 286
   Fordringar hos ägarintresseföretag 15 14
   Övriga fordringar 43 161
   Resultatregleringar 438 12 078 1 487 12 117
Kassa och bank 12 567   21 328
  115 305   123 064
PASSIVA
Eget kapital 14
Aktiekapital 230 230
Överkursfond 19 015 19 015
Övriga fonder  
   Reservfond 284 284
   Dispositionsfond 2 088 -20 152
Räkenskapsperiodens vinst 14 937 36 554 30 538 29 915
Ackumulerade bokslutsdispositioner 15
   Avskrivningsdifferens 0 160
Främmande kapital
Långfristigt 16
   Skulder till kreditinstitut 51 722 51 722 68 305 68 305
Kortfristig 17
   Skulder till kreditinstitut 4 111 4 111
   Erhållna förskott 10 603 57
   Skulder till leverantörer 3 539 2 128
   Skulder till företag inom samma koncern 5 134 15 422
   Skulder till ägarintresseföretag 2 355 1 265
   Övriga skulder 460 1 038
   Resultatregleringar 826 27 028 663 24 684
  115 305   123 064