Moderbolagets financieringsanalys

Moderbolagets financieringsanalys 1.1–31.12.2018

(tusental euro)

2018 2017
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
   Betalningar från försäljning 73 013 51 194
   Betalningar från övriga intäkter av rörelsen 514 681
   Betalningar från rörelsekostnader -60 861 -48 709
   Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 12 665 3 167
   Betalda räntor och avgifter för övriga finansiella kostnader för rörelseverksamheten -760 -995
   Erhållna räntor från rörelseverksamheten 125 106
   Erhållen utdelning från rörelseverksamheten 1 192 29 984
   Betalda skatter -2 315 -1 183
   Kassaflöde före bokslutsdispositioner 10 907 31 079
   Kassaflöde från rörelseverksamhetens bokslutsdispositioner 17 500 0
Rörelseverksamhetens kassaflöde 28 407 31 079
Investeringarnas kassaflöde:
   Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -361 -119
   Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar 2 316 1 830
   Investeringar i placeringar -1 087 -1 498
Investeringarnas kassaflöde 868 213
Finansieringens kassaflöde:
   Ökning av långfristiga skulder 0 79 472
   Kortfristiga koncernfordringar/koncernskulder 5 130 15 422
   Återföring av kortfristiga koncernfordringar -15 422 10 405
   Amortering av långfristiga lån -16 583 -43 918
   Utbetald utdelning och övrig vinstutdelning -8 298 -11 000
   Förvärv av egna aktier 0 -71 310
Finansieringens kassaflöde -35 174 -20 929
Förändring av likvida medel  -5 898 10 363
Likvida medel 1.1. 23 787 13 424
Likvida medel 31.12. 17 888 23 787
-5 898 10 363