Noter till bokslutet

Noter angående bokföringsskyldig som hör till koncern

Kymmenedalens El Ab är moderbolag i koncernen Kymmenedalens El. En kopia av koncernbokslutet kan erhållas på adressen Kymmenedalens El Ab, Yhdystie 7, 47200 Elimä. 

Koncernbokslutets omfattning och principerna för dess uppläggning

Koncernbokslutets omfattning

Koncernbokslutet gäller hela räkenskapsperioden för den koncern som består av moderbolaget Kymmenedalens El Ab och dotterbolaget Kymmenedalens Elnät Ab. Till koncernen hör ägarintressebolagen Kymppivoima Oy, Kymppivoima Hankinta Oy, Kymppivoima Hydro Oy, Orimattilan Lämpö Oy, Elvera Oy och Kaakon Alueverkko Oy.

Uppläggningsprinciperna för koncernbokslutet

Koncernbokslutet har uppgjorts enligt anskaffningsutgiftsmetoden och intresseföretagen har förenats genom kapitalandelsmetoden. De differenser som har uppkommit vid elimineringen av inbördes aktieinnehav behandlas som koncernaktiva eller koncernreserver och de fördelas och inkomstförs planenligt.

Interna affärstransaktioner

Koncernens interna affärstransaktioner, interna fordringar och skulder samt intern vinstutdelning och interna bidrag har eliminerats.

Värderingsprinciper

Värdering av bestående aktiva

Immateriella och materiella tillgångar har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgiften minskade med planenliga avskrivningar, med undantag av markområden där hos koncernen en uppskrivning på 113 126,02 euro och hos moderbolaget en uppskrivning på 34 263,25 euro ingår. Förutsättningarna för uppskrivningar gäller fortfarande. De planenliga avskrivningarna har uträknats som linjära avskrivningar med de immateriella och materiella förnödenheternas ekonomiska livslängd som grund. Livslängden på immateriella tillgångar är  20 år baserat på långvariga kundkontakter och nätverksamhetens långfristiga inkomster som är karakteristiska för verksamheten.  

 Avskrivningstidernä är följande:
Immateriella rättigheter
   Adb-program 3−5 år
   Ersättningar för ledningsområden 10−20 år
Affärsvärde 20 år
Övriga utgifter med lång verkningstid 10−20 år
Byggnader och konstruktioner 5−33 år
Överförings- och distributionsnät 10−25 år
Mätapparater 10 år
Maskiner och inventarier 5−10 år

Räntederivat

Koncernen skyddar sig mot förändringar i marknadsräntorna med hjälp av räntederivatavtal. Den rörliga räntan på koncernens penninginstitutslån och leasingansvar med ränta byts ut till en fast ränta genom ränteswapavtal. Bolagets gällande avtalens löptid är högst nio år (koncernens 11 år). Räntan fastställs med tre och sex månaders mellanrum. Enligt koncernens finansieringspolicy har 40–60 procent av kapitalet i bolagets lånefinansiering fast ränta eller har skyddats med räntederivat. Samma skyddsmål har tillämpats även på leasingfinansieringen. Ränteswapavtalen har gjorts i skyddssyfte.

Realiserade poster av räntederivatavtalen upptas under de finansiella kostnaderna i resultaträkningen. Icke-realiserade värdeförändringar upptas i noterna (punkt 19).

Elderivat

Försäljningen och produktionen av elektricitet skyddas med elderivat. De används för att säkra bolaget mot resultatpåverkan till följd av fluktuationer i marknadspriset på el. Elderivathandel idkas med terminer och futurer på råvaruderivatbörserna och med optioner på OTC-marknaden. Skyddsstrategin som beskrivs i riskhandboken täcker flera år inom ramen för risktagningsbefogenheterna och den utvärderas kontinuerligt när marknadsläget förändras. 

Bolagets elderivat har gjorts i skyddssyfte. Realiserade elderivatposter upptas under elanskaffningsutgifter i resultaträkningen. Icke-realiserade värdeförändringar upptas i noterna (punkt 19). En ändring i futurernas verkliga värde upptas i balansräkningen.

Bokföring av pensionsutgifter

Bolagets pensionsskydd har ordnats med utomstående pensionsförsäkringsbolag. Pensionsavgifterna och kostnaderna för redovisningsperioden grundar sig på pensionsförsäkringsbolagets beräkningar. Pensionsutgifterna bokförs som kostnader under upplöpningsåret.

Kalkylmässiga skattefordringar och skatteskulder

Den kalkylmässiga skatteskulden på avskrivningsdifferensen och uppskrivningarna har räknats enligt den gällande skattesatsen. 

Noter till financieringsanalys

Finansieringsanalysen har uppgjorts som en kassaflödesanalys i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna anvisningar (30.1.2007). Tillgångarna som beskrivs i kassaflödesanalysen omfattar banktillgodohavanden som vid behov kan omvandlas till pengar. Affärsverksamhetens kassaflöde presenteras enligt den indirekta metoden. Avgifter till följd av räntor och övriga finansiella kostnader uppgick till sammanlagt  759 704,67 euro (2017: 995 047,13 euro). 

Noter till resultaträkningen

(tusental euro)

Koncern Moderbolag
2018 2017 2018 2017
1 Omsättning enligt verksamhetsgren
Energiaffärsverksamhet 70 168 45 599 73 537 48 839
Nätaffärsverksamhet 54 052 47 930 0 0
Övrig försäljning 5 31 1 180 1 188
Sammanlagt   124 225 93 559 74 717 50 028
2 Övriga rörelseintäkter
Hyresintäkter 439 574 462 590
Realisationsvinster på anläggningstillgångar 777 37 745 169 11
Övriga intäkter 96 96 52 91
Sammanlagt   1 265 38 416 683 691
3 Material och tjänster
Inköp under räkenskapsperioden 74 401 47 244 66 017 39 064
Köpta tjänster 7 062 7 394 1 209 621
Material och tjänster sammanlagt 81 463 54 638 67 227 39 685
 
Omsättningen för 2018 påverkas av ändringen av bokföringssättet av försäljningen 24 412 095 euro. Som en följd av det nya förfarandet differentieras elproduktionen och -försäljningen i bokföringen genom att produktionsandelarna först säljs till elbörsen.
4 Personalkostnader och medelantalet anställda
Medelantal anställda under räkenskapsperioden
Tjänstemän 60 64 41 45
Arbetare 0 0 0 0
Sammanlagt 60 64 41 45
Personalkostnader
Löner och arvoden 3 427 3 639 2 199 2 398
Pensionskostnader 657 690 416 449
Övriga lönebikostnader 63 46 35 29
Sammanlagt   4 146 4 376 2 650 2 876
Till ledningen utbetalda löner och arvoden
Verkställande direktörer 298 306
Styrelsemedlemmar 90 111 90 111
Förvaltningsrådsmedlemmar 25 26 25 26
5 Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar på immateriella rättigheter 1 058 991 518 524
Avskrivningar på goodwill 1 216 1 216 0 0
Avskrivningar på utgifter med lång verkningstid 26 28 5 8
Avskrivningar på byggnader och konstruktioner 617 294 546 191
Avskrivningar på överförings- och distributionsnät 8 154 7 995 0 0
Avskrivningar på maskiner och inventarier 151 181 53 83
Sammanlagt   11 222 10 706 1 123 806
År 2018 ändrades avskrivningstiden för kontorsfastigheten i Elimä från 33 år till 20 år. Inverkan av ändringen på räkenskapsperiodens planenliga avskrivningar var 188 986,81 euro.
Koncern Moderbolag
2018 2017 2018 2017
Arvoden till revisorn
Revisionsarvoden 24 34 15 25
Övriga tjänster 3 0 3 0
Sammanlagt 27 34 17 25
6 Finansiella intäkter och kostnader
Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva
Utdelningsintäkter
   Från företag i samma koncern 0 29 355
   Från intresseföretag 65 65
   Utdelningsintäkter från övriga 1 127 564 1 127 564
Utdelningsintäkter sammanlagt 1 127 564 1 192 29 984
Övriga ränte- och finansieringsintäkter
   Från övriga 79 75 79 66
   Från företag i samma koncern     45 31
79 75 124 98
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader
   Till företag i samma koncern 70 45
   Till övriga 1 428 1 797 680 958
Räntekostnader sammanlagt 1 428 1 797 751 1 004
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt -222 -1 158 565 29 078
7 Bokslutsdispositioner
Differens mellan planenliga och skattemässiga avskrivningar
   Immateriella rättigheter -72 87
   Övriga utgifter med lång verkningstid -20 9
   Byggnader och konstruktioner 353 36
   Maskiner och inventarier -101 9
Sammanlagt 160 141
Koncernbidrag 17 500 0
Bokslutsdispositioner sammanlagt 17 660 141
8 Inkomstskatter
Inkomstskatter på koncernbidrag -3 500 0
Inkomstskatter på egentlig verksamhet -3 846 -4 605 -12 -135
Förändring av kalkylerad skatteskuld/skattefordran -295 -3 579    
Sammanlagt -4 140 -8 184 -3 512 -135

Noter till balansräkningen

Specifikation av bestående aktiva

Koncern Moderbolag
2018 2017 2018 2017
10 Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter
   Anskaffningsutgift 1.1. 12 826 11 930 4 470 4 400
   Ökningar 704 896 46 70
   Anskaffningsutgift 31.12. 13 531 12 826 4 516 4 470
   Ackumulerade avskrivningar 1.1. -10 311 -9 320 -3 593 -3 069
   Räkenskapsperiodens avskrivningar -993 -991 -518 -524
   Bokföringsvärde 31.12. 2 227 2 515 405 877
Affärsvärde
   Anskaffningsutgift 1.1. 31 526 31 526 7 196 7 196
   Anskaffningsutgift 31.12. 31 526 31 526 7 196 7 196
   Ackumulerade avskrivningar 1.1. -25 141 -23 925 -7 196 -7 196
   Räkenskapsperiodens avskrivningar -1 216 -1 216 0 0
   Bokföringsvärde 31.12. 5 169 6 385 0 0
Övriga utgifter med lång verkningstid
   Anskaffningsutgift 1.1. 528 528 140 140
   Ökningar 790 0 0 0
   Minskningar -20 0 -15 0
   Anskaffningsutgift 31.12. 1 298 528 125 140
   Ackumulerade avskrivningar 1.1. -234 -206 -99 -92
   Ackumulerade avskrivningar på minskningar 12 0 7 0
   Räkenskapsperiodens avskrivningar -90 -28 -5 -8
   Bokföringsvärde 31.12. 986 294 28 41
Förskottsbetalningar
   Ökningar 260 0 260 0
   Anskaffningsutgift 31.12. 260 0 260 0
Immateriella tillgångar totalt
   Anskaffningsutgift 1.1. 44 881 43 984 11 807 11 736
   Ökningar 1 754 896 305 70
   Minskningar -20 0 -15 0
   Anskaffningsutgift 31.12. 46 615 44 881 12 097 11 807
   Ackumulerade avskrivningar 1.1. -35 687 -33 451 -10 888 -10 357
   Ackumulerade avskrivningar på minskningar 12 0 7 0
   Räkenskapsperiodens avskrivningar -2 300 -2 236 -524 -532
   Bokföringsvärde 31.12. 8 641 9 194 692 918
11 Materiella tillgångar
Mark- och vattenområden
   Anskaffningsutgift 1.1. 840 839 272 272
   Ökningar 0 1 0 0
   Miskningar -88 0 0 0
   Uppskrivningar 1.1. 113 113 34 34
   Bokföringsvärde 31.12. 865 953 307 307
Byggnader och konstruktioner
   Anskaffningsutgift 1.1. 7 518 7 533 5 254 5 254
   Ökningar 14 0 14 0
   Minskningar -2 413 -14 -1 214 0
   Anskaffningsutgift 31.12. 5 119 7 518 4 054 5 254
   Ackumulerade avskrivningar 1.1. -4 751 -4 520 -2 914 -2 723
   Ackumulerade avskrivningar på minskningar 1 586 14 610 0
   Räkenskapsperiodens avskrivningar -592 -245 -546 -191
   Bokföringsvärde 31.12. 1 363 2 767 1 204 2 340
Överförings- och distributionsnät
   Anskaffningsutgift 1.1. 193 986 210 618 0 0
   Ökningar 11 669 15 576 0 0
   Minskningar -1 423 -32 207 0 0
   Anskaffningsutgift 31.12. 204 233 193 986 0 0
   Ackumulerade avskrivningar 1.1. -75 699 -87 165 0 0
   Ackumulerade avskrivningar på minskningar 1 393 19 524 0 0
   Räkenskapsperiodens avskrivningar -8 189 -8 057 0 0
   Bokföringsvärde 31.12. 121 739 118 288 0 0
Maskiner och inventarier
   Anskaffningsutgift 1.1. 4 409 5 088 958 1 717
   Ökningar 148 144 41 48
   Minskningar -111 -822 -60 -807
   Anskaffningsutgift 31.12. 4 447 4 409 940 958
   Ackumulerade avskrivningar 1.1. -4 042 -4 551 -804 -1 396
   Ackumulerade avskrivningar på minskningar 107 678 55 675
   Räkenskapsperiodens avskrivningar -142 -169 -53 -83
   Bokföringsvärde 31.12. 369 367 138 154
Förskott och pågående nyanläggningar    
   Anskaffningsutgift 1.1. 1 888 2 868 0 0
   Ökningar 4 825 233 0 0
   Minskningar -1 489 -1 213 0 0
   Bokföringsvärde 31.12. 5 223 1 888 0 0
Materiella tillgångar totalt
   Anskaffningsutgift 1.1. 208 641 226 944 6 485 7 244
   Ökningar 16 656 15 954 56 48
   Minskningar -5 524 -34 257 -1 274 -807
   Anskaffningsutgift 31.12. 219 773 208 641 5 267 6 485
   Ackumulerade avskrivningar 1.1. -84 491 -96 237 -3 719 -4 119
   Ackumulerade avskrivningar på minskningar 3 086 20 216 665 675
   Räkenskapsperiodens avskrivningar -8 922 -8 470 -599 -274
   Uppskrivningar 113 113 34 34
   Bokföringsvärde 31.12. 129 558 124 263 1 648 2 800
12 Placeringar
Aktier i företag i samma koncern
   Anskaffningsutgift 1.1. 6 492 7 707
   Minskningar 0 -1 215
   Bokföringsvärde 31.12. 6 492 6 492
Aktier i ägarintresseföretag
   Anskaffningsutgift 1.1. 66 973 65 240 66 105 65 100
   Ökningar 3 475 2 046 1 087 1 498
   Minskningar -1 759 -313 -1 531 -493
   Bokföringsvärde 31.12. 68 690 66 973 65 660 66 105
Övriga aktier och andelar
   Anskaffningsutgift 1.1. 10 846 10 846 10 846 10 846
   Ökningar 2 0 0 0
   Bokföringsvärde 31.12. 10 848 10 846 10 846 10 846
Placeringar totalt
   Anskaffningsutgift 1.1. 77 819 76 086 83 442 83 653
   Ökningar 3 477 2 046 1 087 1 498
   Minskningar -1 759 -313 -1 531 -1 708
   Bokföringsvärde 31.12. 79 538 77 819 82 998 83 442
 
Innehav i andra företag
Ägarandel

Ägarandel

Ägarandel Ägarandel
         %    %    %  
Koncernföretag
   Kymmenedalens Elnät Ab, Kotka 100,0 100,0 100,0 100,0
Ägarintresseföretag
   Orimattilan Lämpö Oy, Orimattila 45,0 45,0 45,0 45,0
   Kymppivoima Oy, Helsingfors 32,2 31,9 32,2 31,9
   Kymppivoima Hankinta Oy, Helsingfors 25,0 25,0 25,0 25,0
   Kymppivoima Hydro Oy, Helsingfors 20,1 20,1 20,1 20,1
   Elvera Oy, St. Michel 20,5 20,5 20,5 20,5
   Kaakon Alueverkko Oy, Frederikshamn 50,0 50,0
Koncern Moderbolag
2018 2017 2018 2017
13 Fordringar
Fordringar av företag i samma koncern
   Kundfordringar 398 286
   Sammanlagt 398 286
Fordringar av ägarintresseföretag
   Kundfordringar 67 20 15 14
   Sammanlagt 67 20 15 14
Övriga fordringar
   Erhållna förskott 43 161 43 161
Väsentliga poster i resultatregleringarna
   Elanskaffning 255 3 255 3
   Ränteperiodiseringar 0 1 0 1
   Periodisering av personalkostnader 21 45 14 30
   Inkomstskatter 132 1 328 132 1 328
   Seb Leasing 565 0 0 0
   Övriga 55 131 37 124
Resultatregleringar sammanlagt 1 028 1 509 438 1 487
 
14 Eget kapital
    Bundet eget kapital
    Aktiekapital 1.1. 230 230 230 230
    Aktiekapital 31.12. 230 230 230 230
    Överkursfond 1.1. 19 015 19 015 19 015 19 015
    Överkursfond 31.12. 19 015 19 015 19 015 19 015
    Reservfond 1.1. 284 284 284 284
    Reservfond 31.12. 284 284 284 284
    Bundet eget kapital sammanlagt 19 529 19 529 19 529 19 529
 Fritt eget kapital    
    Dispositionsfond 1.1. -20 152 45 316 -20 152 45 316
    Förvärv av egna aktier 0 -71 310 0 -71 310
    Avsättning till dispositionsfond 30 538 5 842 30 538 5 842
    Utdelning -8 298 0 -8 298 0
    Dispositionsfond 31.12. 2 088 -20 152 2 088 -20 152
    Vinst från föregående räkenskapsperioder 54 105 26 596 30 538 23 396
    Avsättning till dispositionsfond -30 538 -5 842 -30 538 -12 396
    Utdelning 0 -11 000 0 -11 000
23 566 9 754 0 0
    Räkenskapsperiodens vinst 18 619 44 351 14 937 30 538
    Fritt eget kapital sammanlagt 44 274 33 953 17 025 10 386
    Eget kapital sammanlagt 63 803 53 482 36 554 29 915
    Den andel av koncernens avskrivningsdifferens som upptagits under eget kapital 20 396 568,36 €.
   
Kalkyl över moderbolagets fria egna kapital 31.12.
    Dispositionsfond 2 088 -20 152
    Räkenskapsperiodens vinst 14 937 30 538
    Samanlagt 17 025 10 386
15 Ackumulerade bokslutsdipositioner
    Ackumulerade bokslutsdispositioner i moderbolaget består av ackumulerad avskrivningsdifferens.
Koncern Moderbolag
2018 2017 2018 2017
16 Långfristigt främmande kapital
Övriga skulder
    Elanslutningsavgifter 69 459 67 558
17 Kortfristigt främmande kapital
Skulder till företag i samma koncern
    Skulder till leverantörer  4 0
    Övriga skulder 5 130 15 422
    Sammanlagt 5 134 15 422
Skulder till intresseföretag
    Skulder till leverantörer 4 451 2 797 2 355 1 265
Väsentliga poster i resultatregleringarna  
    Periodisering av försäljning 45 37 18 14
    Periodisering av personalkostnader 801 779 507 493
    Räntor på lån 135 146 53 59
    Säkring av köp 235 85 235 85
    Inkomstskatter 172 3 314 0 0
    Seb leasing 902 0 0 0
    Övriga 166 437 12 12
    Sammanlagt   2 458 4 797 826 663

Övriga noter

Koncern Moderbolag
2018 2017 2018 2017
18 Ställda säkerheter
Skulder för vilka egendom ställts som säkerhet och säkerheternas värde
    Lån från kreditinstitut 0 2 472 0 2 472
    Företagsinteckningar som säkerhet 8 000 28 000 3 000 18 000
Bolagets gällande företagsinteckningar uppgår till totalt 45 miljoner euro, av vilken summa 42 miljoner euro innehas av bolaget och 3 miljoner av penninginstitut. Koncernens gällande företagsinteckningar uppgår till totalt 115 miljoner euro, av vilken summa 107 miljoner euro innehas av koncernen och 8 miljoner av penninginstitut.
Övriga för egen del ställda säkerheter
    Säkerheter för hyresbetalning 136 139 136 139
    Övriga säkerheter 9 9 9 9
För företag i samma koncern ställda säkerheter
    Borgenbelopp totalt 41 833 45 944
    Lånekapital 41 833 45 944
För andra ställda säkerheter
    Maximala borgensförbindelser 3 338 5 514 3 338 5 514
19 Ansvarsförbindelser och övriga ansvar
Räntederivat / Beskrivningar av säkringarna Koncern Moderbolag
2018 2018
Ränteswapavtal 1, skyddar ett enskilt lån
Nominellt värde som motsvarar lånekapitalet 31.12. 12 500 12 500
  Avtalets förfallodag 22.5.2022
  Rörlig ränta har ändrats till fast ränta
Derivatavtalets verkliga värde -158 -158
Ränteswapavtal 2, skyddar ett enskilt lån
Nominellt värde som motsvarar lånekapitalet 31.12. 13 000 13 000
  Avtalets förfallodag 20.6.2022
  Rörlig ränta har ändrats till fast ränta
Derivatavtalets verkliga värde -218 -218
Ränteswapavtal 3, skyddar låneportföljen
Nominellt värde som motsvarar lånekapitalet 31.12.   10 000 10 000
  Avtalets förfallodag 20.10.2025
  Rörlig ränta har ändrats till fast ränta
Derivatavtalets verkliga värde -337 -337
Ränteswapavtal 4, skyddar låneportföljen
Nominellt värde som motsvarar lånekapitalet 31.12. 6 000 6 000
  Avtalets förfallodag 21.6.2027
  Rörlig ränta har ändrats till fast ränta
Derivatavtalets verkliga värde -131 -131
Ränteswapavtal 5, skyddar ett enskilt lån
Nominellt värde som motsvarar lånekapitalet 31.12. 17 431
  Avtalets förfallodag 2.6.2022
  Rörlig ränta har ändrats till fast ränta
Derivatavtalets verkliga värde -391
Ränteswapavtal 6, skyddar låneportföljen
Nominellt värde som motsvarar lånekapitalet 31.12. 5 000
  Avtalets förfallodag 20.10.2023
  Rörlig ränta har ändrats till fast ränta
Derivatavtalets verkliga värde -162
Ränteswapavtal 7, skyddar leasingsansvaret
Nominellt värde som motsvarar lånekapitalet 31.12. 19 365
  Avtalets förfallodag 24.4.2029
  Rörlig ränta har ändrats till fast ränta
Derivatavtalets verkliga värde -293
Ränteswapavtal 8, skyddar låneportföljen
Nominellt värde som motsvarar lånekapitalet 31.12. 6 000
  Avtalets förfallodag 3.6.2027
  Rörlig ränta har ändrats till fast ränta
Derivatavtalets verkliga värde -132
Koncern Moderbolag
2018 2017 2018 2017
Elderivat, sammanlagt
    Avtalens nominella värde 33 306 30 754 33 306 30 754
    Avtalens verkliga värde 12 631 342 12 631 342
    Upphandlat, GWh 1 663 1 316 1 663 1 316
    Sålt, GWh 708 247 708 247
I förvärven av elderivat 2018 ingår 74 GWh eloptioner som förvärvats från OTC-marknaden. Premierna som har betalats för avtalen uppgår till sammanlagt 42 873,60 euro, vilket inte har kostnadsfört. Eloptionerna förfaller 2019−2020, medan de övriga elderivatavtalen förfaller 2019–2023. 
Ansvar för återbetalning av mervärdesskatt på fastighetsinvesteringar
Bolagen är skyldiga att justera momsavdragen på fastighetsinvesteringar som färdigställts 2010–2018 om den skattepliktiga användningen av fastigheterna ändras under justeringsperioden. Koncernens belopp av ansvaret uppgår till 158 935,77 euro och det sista justeringsåret är 2027. Bolagets belopp av ansvaret uppgår till 153 042,16 euro och det sista justeringsåret är 2027.
Övriga ansvarsförbindelser
Moderbolaget har långfristiga hyreskontrakt på 6 respektive 13 år för sina lokaler. Hyresperioderna inleddes 1.5.2015 och de kan första gången sägas upp med en uppsägningstid på 6 månader 30.4.2021 och 31.12.2027. Månadshyrorna uppgår till 20 990,88 och 17 093,59 euro. Bolagets hyresansvar för detta kontrakt uppgår i bokslutet 31.12.2018 till sammanlagt 2 036 173,64 euro. 
Koncern Moderbolag
2018 2017 2018 2017
Betalas följande räkenskapsperiod 314 320 314 320
Betalas senare 1 722 2 171 1 722 2 171
Sammanlagt 2 036 2 491 2 036 2 491
20 Transaktioner med närstående
Inga transaktioner som avviker från det sedvanliga har förekommit med närstående.
Till personer i koncernens närmaste krets har inte beviljats lån och för deras räkning har inte beviljats garantier eller andra säkerheter.
Koncern Moderbolag
2018 2017 2018 2017
21 Noter till inkomstskatterna
Kalkylmässiga skatteskulder
    På avskrivningsdifferens 0 32
    På uppskrivning 7 7
Kalkylmässiga skatteskulder sammanlagt 7 39
Moderbolagets kalkylmässiga skatter har inte redovisats i bokföringen.
Koncernens kalkylmässiga skatteskulder och skattefordringar
Kalkylmässiga skattefordringar 
    På interna bidrag 2 988 3 115
Kalkylmässiga skatteskulder
    På resultatregleringarna 8 866 8 698
    På periodiseringsdifferenser och tillfälliga differens 23 23
    Sammanlagt 8 888 8 720