Resultaträkning för övrig elaffärsverksamhet

Resultaträkning för övrig elaffärsverksamhet

1.1–31.12.2018

(tusental euro)

2018 2017
Omsättning 73 537 48 839
Material och tjänster
  Material, förnödenheter och varor
    Inköp under räkenskapsperioden -66 017 -39 055
    Externa tjänster -1 209 -67 227 -621 -39 676
Personalkostnader
  Löner och arvoden -1 395 -1 296
  Lönebikostnader
    Pensionskostnader -287 -233
    Övriga lönebikostnader -24 -1 706 -25 -1 554
Avskrivningar och nedskrivningar
  Planenliga avskrivningar
    På övriga nyttigheter bland bestående aktiva -435 -435 -416 -416
Övriga rörelsekostnader
  Hyreskostnader -15 -15
  Interna kostnader -1 773 -1 773
  Andra övriga rörelsekostnader -1 871 -3 659 -2 013 -3 801
Rörelsevinst 510 3 392
Finansiella intäkter och kostnader
Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva
  Från övriga 1 126 563
Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter
  Från övriga 0 0
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader -35
  Till övriga -290 801 -801 -237
Vinst före bokslutsdispositioner och skatter  1 311 3 155
Bokslutsdispositioner
  Avskrivningsdifferens
    På övriga nyttigheter bland bestående aktiva -251 84
  Koncernbidrag 17 500 17 249 0 84
Inkomstskatter -3 712 -648
Räkenskapsperiodens vinst 14 849 2 591