Balansräkning för övrig elaffärsverksamhet

Balansräkning för övrig elaffärsverksamhet 31.12.2018

(tusental euro)

AKTIVA 2018 2017
Bestående aktiva
Immateriella tillgångar
  Övriga immateriella nyttigheter 244 642
  Förskott och pågående nyanläggningar 191 434
Materiella tillgångar
  Övriga materiella nyttigheter 31 31 2 2
Placeringar 69 594 70 038
Rörliga aktiva    
Fordringar
   Långfristiga fordringar
    Övriga fordringar 5 321 2 459
  Kortfristiga fordringar
    Kundfordringar från företag i samma koncern 398 286
    Kundfordringar 11 184 10 168
    Övriga fordringar 43 153
    Resultatregleringar 265 11 890 56 10 663
87 269 83 804
PASSIVA
Eget kapital
Aktiekapital 100 100
Övriga fonder -17 710 -20 301
Räkenskapsperiodens vinst 14 849 -2 762 2 591 -17 610
Ackumulerade bokslutsdispositioner
  Avskrivningsdifferens 0 163
Främmande kapital
Långfristigt
Långfristigt räntebelagt främmande kapital
  Övriga skulder 26 722 26 722 33 305 33 305
Långfristigt räntefritt främmande kapital
  Övrigt internt räntefritt främmande kapital 41 789 59 159
Kortfristigt
Kortfristigt räntebelagt främmande kapital 
  Övriga skulder 4 111 4 111 4 111 4 111
Kortfristigt räntefritt främmande kapital
  Erhållet förskott 10 553 0
  Skulder till leverantörer  5 788 3 152
  Resultatregleringar  619 477
  Övriga skulder 449 17 409 1 046 4 676
87 269 83 804