Kymmenedalens Elnät Ab:s resultaträkning

Kymmenedalens Elnät Ab:s resultaträkning

1.1–31.12.2018

(tusental euro)

2018 2017
Omsättning 54 085 47 962
Tillverkning för eget bruk 0 1
Övriga rörelseintäkter 680 37 836
Material och tjänster -16 372 -16 959
Personalkostnader -1 496 -1 500
Avskrivningar och nedskrivningar -10 733 -10 533
Övriga rörelsekostnader -6 269 -5 995
Rörelsevinst 19 896 50 812
Finansiella intäkter och kostnader -722 -816
Vinst före bokslutsdispositioner och skatter 19 174 49 996
Bokslutsdispositioner -18 500 -18 134
Inkomstskatter -333 -4 470
Räkenskapsperiodens vinst 340 27 392