Kymmenedalens Elnät Ab:s balansräkning

Kymmenedalens Elnät Ab:s balansräkning 31.12.2018

(tusental euro)

AKTIVA 2018 2017
Bestående aktiva
Immateriella tillgångar
  Immateriella rättigheter 1 822 1 638
  Goodwill 5 169 6 385
  Övriga utgifter med lång verkningstid 960 7 950 254 8 277
Materiella tillgångar
  Mark- och vattenområden 558 646
  Byggnader och konstruktioner 159 427
  Överförings- och distributionsnät 136 680 133 862
  Maskiner och inventarier 231 214
  Förskottsbetalning och pågående nyanläggningar 5 223 142 852 1 888 137 037
Placeringar
  Andelar i intresseföretag 3 3
  Övriga aktier och andelar 2 5 0 3
Rörliga aktiva
Fordringar
Kortfristiga
  Kundfordringar 17 024 15 896
  Fordringar hos företag inom samma koncern 5 134 15 422
  Resultatregleringar 610 22 767 22 31 341
Kassa och bank 1 082   930
  174 656   177 588
PASSIVA
Eget kapital
Aktiekapital 8 8
Räkenskapsperiodens vinst  
  Fond för inbetalt fritt eget kapital 6 484 6 484
Balanserad vinst 392 -27 000
Räkenskapsperiodens vinst 340 7 224 27 392 6 884
Ackumulerade bokslutsdispositioner
  Avskrivningsdifferens 44 329 43 329
Främmande kapital
Långfristigt
  Skulder till kreditinstitut 37 722 41 833
  Övriga skulder 69 459 107 181 67 558 109 391
Kortfristig
  Skulder till kreditinstitut 4 111 4 111
  Erhållna förskott 111 133
  Skulder till leverantörer 3 661 3 423
  Skulder till företag inom samma koncern 398 286
  Övriga skulder 6 009 5 898
  Resultatregleringar 1 632 15 922 4 134 17 984
174 656   177 588