Affärsverksamheten Elnät

Kymmenedalens Elnät Ab:s omsättning under delårsperioden uppgick till 19,6 (20,4) miljoner euro och rörelsevinsten var 7,2 (8,5) miljoner euro. Antalet anställda i bolaget var i medeltal 18 (19).

Elförbrukningen inom bolagets distributionsområde var 549 (575) miljoner kilowattimmar, vilket är 4,6 procent mindre än året innan. Antalet nya anslutningsavtal under början av året var 53 (59).

I början av året drabbades eldistributionen av vinterstormen Aapeli i januari och snöbördorna i januari–februari, men trots det undgick bolaget omfattande elavbrott. Den målmedvetna satsningen på underhåll och förnyande av elnäten som har pågått redan i flera år återspeglas i förbättrad leveranssäkerhet.

Investeringarna i kabling och andra nätinvesteringar som avser att förbättra elnätets leveranssäkerhet uppgår till cirka 15 miljoner euro 2019. Mellanspänningsnätet förnyas genom att luftledningar byts ut mot jordkablar över en sträcka på cirka 90 kilometer och kablingsgraden ökar till 22 procent. Planerna och byggandet under det första tertialet har kommit i gång litet efter tidtabellen.