Koncernresultaträkning

tusen euro  1.1–30.4.2019  1.1–30.4.2018  1.1–31.12.2018
Omsättning 46 660  47 678  124 225 
Tillverkning för eget bruk
Övriga rörelseintäkter 128 185 1 265 
Andel av intresseföretagens resultat  –24  –3  2 226
Material och tjänster  –31 514   –31 010  –81 463
Personalkostnader  –1 410   –1 363 –4 146 
Avskrivningar och nedskrivningar –3 673   –3 570  –11 222
Övriga rörelsekostnader –2 496   –2 597  –7 904
Rörelsevinst 7 670   9 321  22 982
Finansiella intäkter och kostnader            –397  –445   –222
Vinst före bokslutsdispositioner och skatt 7 274  8 875  22 759
Inkomstskatt –1 418   –1 733  –3 846
Kalkylerade skatter –42   –42  –295
Räkenskapsperiodens vinst 5 814   7 100  18 619

Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade.