Koncernbalansräkning

tusen euro 30.4.2019  30.4.2018  31.12.2018 
AKTIVA       
Bestående aktiva      
   Immateriella tillgångar 8 304   9 197  8 641
   Materiella tillgångar 128 874   124 900  129 558
   Placeringar 78 615   77 920  79 538
 Rörliga aktiva      
   Uppskjuten skattefordran 2 946   3 073  2 988
   Finansieringstillgångar 50 857   56 829  48 286
Sammanlagt 269 595  271 918  269 012
       
PASSIVA       
Eget kapital      
   Aktiekapital 230  230  230 
   Övrigt eget kapital 60 888   52 054  63 573
Främmande kapital      
   Uppskjuten skatteskuld  8 888  8 720  8 888
   Långfristigt lån  89 444  108 266  89 444
   Anslutningsavgifter 69 671   67 838  69 457
   Kortfristig främmande kapital 40 474   34 810 37 419 
Sammanlagt  269 595  271 918 269 012

Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade.