Affärsverksamhet Elnät

Kymmenedalens Elnät Ab:s omsättning under översiktsperioden uppgick till 34,8 (35,6) miljoner euro och resultat efter finansiella poster till 12,3 (12,5) miljoner euro. Antalet anställda i bolaget var i medeltal 17 (19). 

Elförbrukningen inom bolagets distributionsområde var 860 (883) miljoner kilowattimmar, vilket är 3 procent mindre än året innan. Antalet nya anslutningsavtal under början av året var 122 (155).  

Antalet elavbrott har varit mindre än under motsvarande period 2018. När det gäller nätstörningar har året varit lugnt, och efter vinterstormen Aapeli i början av året och snöbördorna i januari–februari har väderförhållandena varit gynnsamma för eldistributionen och inga omfattande nätstörningar har förekommit. En ytterligare bidragande orsak till den starka leveranssäkerhetsnivån är våra målmedvetna satsningar på förnyande och underhåll av nätet, som pågått redan i många år.  

Investeringar i kabling och andra nätinvesteringar som avser att förbättra elnätets leveranssäkerhet uppgår till cirka 16 miljoner euro 2019. Mellanspänningsnätet förnyas genom att luftledningar byts ut mot jordkablar över en sträcka på 90 kilometer och kablingsgraden ökar till cirka 22 procent. Underhållet och byggandet av nätet framskrider till största delen enligt tidtabellen.