Styrelsens verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

Enligt Kymmenedalens El:s strategiska riktlinjer övergår bolaget inom de närmaste åren till en helt koldioxidfri elproduktion. Som en del av dessa riktlinjer har bolaget fattat ett beslut om att delta i ett nytt vindkraftsprojekt, med vilket andelen av vindkraftsproduktion ökar med cirka 20 procent och når en årlig produktionsvolym på cirka 80 GWh. Bolagets mål är ännu att fortsätta investera i vindkraft och fördubbla andelen av vindkraftsproduktion.  

Investeringarna i elnätets leveranssäkerhet fortsatte på en nivå av 15 miljoner euro. Cirka 90 kilometer av mellanspänningsnätet drogs med jordkablar år 2019. De mest betydande investeringarna var ett omfattande jordkablingsprojekt i Pernå i Lovisa och i Metsäkylä i Fredrikshamn. Ytterligare genomfördes omfattande saneringar i elstationer i Elimä och Koria. Investeringarna i leveranssäkerheten som pågått i många år börjar återspeglas i avbrottssiffrorna, och år 2019 var längden på elavbrotten den kortaste under hela årtiondet, 1,38 (1,58) timmar per kund.  

DI, TkD Jouni Pylvänäinen började som verkställande direktör hos Kymmenedalens Elnät Ab fr.o.m. den 1 maj 2019 när den tidigare verkställande direktören Raimo Härmä gick i pension. Jouni Pylvänäinen kom till nätbolaget från Elenia Oy där han jobbade som strategidirektör.  

Kymmenedalens Elnät förnyade sin strategi under 2019. Enligt elnätbolagets uppdaterade mission är bolaget en serviceinriktad förnyare. ”Vårt nät och våra innovativa människor erbjuder våra kunder och partner en möjlighet att utnyttja nya tjänster och teknologier samt ett effektivt och fungerande kolfritt energisystem. Vi främjar diversifierad produktion, erbjuder tjänster och data tillförlitligt och utan avbrott. Med hjälp av vårt partnernätverk producerar vi fördelar för våra kunder och uppnår förmåner inom effektivitet. Vi är en innovatör som förnyar branschen och våra anställda är engagerade och motiverade.” 

Kymmenedalens El deltar via Kymppivoima Oy i Industrins Kraft Abp:s (TVO) kärnkraftverks-projekt Olkiluoto 3. Regelbunden elproduktion förväntades inledas i januari 2020, men två gånger under 2019 meddelades det om en försening av ibruktagandet av anläggningen. TVO meddelade i december 2019 att Olkiluoto 3 kommer att anslutas till riksnätet i november 2020 och regelbunden elproduktion ska inledas i mars 2021.  

Är 2019 såldes cirka 70 (100) solelsystem. Storleken på sålda solelsystem har vuxit betydligt jämfört med året innan eftersom företagens intresse för solel har ökat märkbart. Anskaffningen av stora system återspeglades också i omsättningen för sålda solelsystem som ökade med över 50 procent jämfört med året innan.  

Projektet för ibruktagandet av det nya kunddatasystemet pågick hela 2019. Systemet levereras av Net Group Nordic Oy, och avsikten är att ta det i bruk 2020. Med det nya systemet vill vi förbättra kundupplevelsen och förbereda oss för ibruktagandet av systemet för centraliserat informationsutbyte på detaljmarknaden, Datahub, 2022. 

Kymmenedalens Elnät Ab, Lappeenrannan Energiaverkot Oy, Järvi-Suomen Energia Oy och Elvera Oy etablerade bolaget Enerva Oy, som producerar nätövervakning samt drifts- och underhållstjänster. Huvudägaren är Elvera Oy med en ägarandel om 40 procent och respektive elnätsbolag äger 20 procent av bolaget. 

KSOY var med på Bostadsmässan i Kouvola 12.7−11.8.2019. Mässdeltagandet var framgångsrikt såväl vad beträffar företagets synlighet som försäljning och marknadsföring. Av de 114 000 personer som besökte mässan deltog omkring 5 procent i utlottningen av en elcykel på bolagets avdelning och försäljningen fick en ansenlig mängd kontakter som kan utnyttjas i marknadsföringen.