Finansiell ställning och resultat

Koncernens omsättning uppgick till 119,7 (124,2) miljoner euro. Rörelsevinsten var 22,9 (23,0) miljoner euro och räkenskapsperiodens vinst 19,1 (18,6) miljoner euro. 

Moderbolagets omsättning uppgick till 72,3 (74,7) miljoner euro. Den största orsaken till nedgången jämfört med året innan var en minskning av elproduktionsvolymen som räknas med i omsättningen och en nedgång i priset. Rörelsevinsten var 1,5 (0,2) miljoner euro och räkenskapsperiodens vinst 15,2 (14,9) miljoner euro. Moderbolagets utdelningsintäkter och mottagna koncernbidrag uppgick sammanlagt till 17,7 (18,7) miljoner euro. 

Beloppet koncernexternt lånekapital uppgick till 92,4 (97,7) miljoner euro vid årets slut. Soliditeten var 28,2 (24,7) procent. Likviditeten (Quick ratio) var 1,4 (1,3). 

Moderbolagets externa lånekapital uppgick till 51,7 (55,8) miljoner euro vid årets slut. Likviditeten (Quick ratio) var 1,5 (1,1). 

Koncernens investeringar uppgick till sammanlagt 18,0 (18,0) miljoner euro, varav 15,5 (15,2) miljoner euro var investeringar i elnätet och 2,5 (2,8) miljoner euro utgjorde övriga investeringar. Moderbolagets investeringar uppgick till 1,6 (1,4) miljoner euro.

Nyckeltal för koncernens finansiella ställning och resultat:   

2019 2018 2017
Omsättning, milj. euro 119,7 124,2 93,6
Rörelsevinst, milj. euro 22,9 23,0  53,7
Rörelsevinst, % 19,2 18,5 57,4
Avkastning på eget kapital, % 27,4 32,3 66,1
Avkastning på investerat kapital, % 14,9 14,6  31,9
Soliditet, % 28,2 24,7  20,1
Likviditet (Quick ratio) 1,4 1,3 1,9

Nyckeltal för moderbolagets finansiella ställning och resultat:

2019 2018 2017
Omsättning, milj. euro 72,3 74,7 50,0
Rörelsevinst, milj. euro 1,5 0,2 1,5 
Rörelsevinst, % 2,0 0,3  2,9
Avkastning på eget kapital, % 38,1 44,5 54,5
Avkastning på investerat kapital, % 3,4 1,6  28,5
Soliditet, % 41,7 34,9  24,4
Likviditet (Quick ratio) 1,5 1,1  1,5