Affärsverksamheten

Energiaffärsverksamhet 

Energiaffärsverksamhetens omsättning uppgick till 71,2 (73,5) miljoner euro och resultat efter finansiella poster 2,9 (1,3) miljoner euro. Antalet anställda var i medeltal 31 (31). 

Elförsäljningen sjönk något jämfört med året innan. Orsaken till nedgången var vintermånaderna som var varmare än året innan, vilket minskade behovet av uppvärmning.  Elförsäljningen var 1 043 (1 103) miljoner kilowattimmar. Elproduktionen med bolagets egna produktionsandelar uppgick till 463 (514) miljoner kilowattimmar. 

Partimarknadspriset på el i Finlands prisområde sjönk med 6 procent jämfört med 2018. Medel-priset under året var 44,0 €/MWh. Spotpriset i Finlands prisområde var i genomsnitt 13 procent högre än det allmänna systempriset på börsen.   

KSOY fattade ett beslut om att delta i ett nytt vindkraftsprojekt, med vilket andelen av vår vindkraftsproduktion ökar med cirka 20 procent och når en årlig produktionsvolym på cirka 80 GWh.  

Omsättningen av sålda solelsystem ökade med över 50 procent jämfört med året innan. 

Nätverksamhet, Kymmenedalens Elnät Ab 

Kymmenedalens Elnät Ab:s omsättning uppgick till 52,8 (54,1) miljoner euro och rörelsevinsten var 17,9 (19,9) miljoner euro. År 2019 höjdes inte priserna för elöverföring. Antalet anställda i bolaget var i medeltal 17 (19). 

År 2019 uppgick elförbrukningen inom bolagets distributionsområde till 1 328 (1 354) miljoner kilowattimmar, vilket är 1,9 procent mindre än året innan. Antalet nya anslutningar sjönk från året innan – bolaget ingick 186 (244) nya anslutningsavtal. Antalet elanvändare i Kymmenedalens Elnäts distributionsområde var vid årets slut totalt 103 125 (103 086).   

Leveranssäkerheten inom eldistributionen låg på rekordnivå. Längden på distributionsstörningarna var i genomsnitt 1,38 (1,58) timmar per kund. 

Investeringarna i jordkabling som avser att förbättra elnätets leveranssäkerhet och de övriga nätinvesteringarna uppgick till 15,5 miljoner euro. Av mellanspänningsnätet drogs 90 kilometer med jordkablar. Mellanspänningsnätets kablingsgrad var 22,2 procent vid årets slut. De mest betydande investeringarna var ett omfattande jordkablingsprojekt i Pernå i Lovisa och i Metsä-kylä i Fredrikshamn. 

Elvera Oy svarade för störningsutredningsarbetet för nätbolagets räkning och till en betydande del för nätbyggandet i enlighet med årskontraktet.