Styrelsens förslag till dispositionen av vinstmedel

Moderbolagets fria egna kapital den 31 december 2019 är 23 722 986,15 euro, varav räkenskapsperiodens vinst är 15 196 646,77 euro. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att moderbolaget delar ut 57,27 euro per aktie i dividend, sammanlagt 9 600 399,18 euro och 5 596 246,97 euro av räkenskapsperiodens vinst överförs till dispositionsfonden.  

Efter räkenskapsperiodens utgång har bolagets finansiella ställning inte förändrats väsentligt. Bolagets likviditet är god och enligt styrelsen utgör den föreslagna vinstutdelningen inte en risk för bolagets solvens.