Verkställande direktörens översikt

2019 uppnådde vi väl de viktigaste målen för affärsverksamheten i såväl nätbolaget som energiaffärsverksamheten. Enligt vårt strategi är vårt mål att övergå till helt kolneutral elproduktion under de närmaste åren. Andelen kolneutral elproduktion är nu redan 92,5 procent, med andra ord närmar vi oss målet.
AkuPyymäki_VK2019_3.jpg

Den långsammare globala ekonomiska tillväxten och det instabila internationella avtalssystemet återspeglades i det klimatpolitiska beslutsfattandet och även i Finlands ekonomi år 2019. Den ekonomiska tillväxten i Finland förblev på samma nivå som 2018 och medeltemperaturen var den näst högsta under hela mäthistorien. Medeltemperaturen under året var 0,9 grader högre än långtidsgenomsnittet. Elförbrukningen i Finland minskade med 1,7 procent och inom Kymmenedalens El:s nätområde med 1,9 procent jämfört med året innan.

Koncernens resultat efter finansiella poster var 23,2 miljoner euro (22,8 M€). Omsättningen för koncernen Kymmenedalens El blev något mindre än året innan medan resultatet låg på samma nivå som 2018. Avkastningen på sysselsatt kapital var 14,9 procent (14,6 %). Investeringarna uppgick till total 18 miljoner euro och i likhet med de föregående åren riktades de till största delen till förbättringar av elnätets leveranssäkerhet och till vindkraft. Vi uppnådde de viktigaste målen för affärsverksamheten i såväl nätbolaget som energiaffärsverksamheten.

Vårt mål är att övergå till helt kolneutral elproduktion under de närmaste åren. Andelen kolneutral elproduktion är nu redan 92,5 procent, med andra ord närmar vi oss målet. På Europanivå inledde Europeiska kommissionen Green Deal-programmet i slutet av året som innehåller tiotals initiativ för att bromsa klimatförändringen under de två följande åren.  

Vindkraftsteknologin har utvecklats och tack vare detta har produktionskostnaderna för vindkraft sjunkit avsevärt under de senaste åren, för närvarande byggs ny vindkraft utan produktionsstöd. Vi började investera i vindkraft redan 2006 och idag är andelen vindkraft 13 procent av bolagets elproduktion. År 2019 gjorde vi ett investeringsbeslut genom vilket mängden vindkraft som produceras ökar med ungefär 20 procent före år 2021. Vi deltar i projekt för produktion av vindkraft genom vilka vindkraftsproduktionsmängden kan fördubblas från det nuvarande under de närmaste åren.

Under verksamhetsåret genomfördes i nätbolaget en strategiprocess som fastställde verksamhetens insatsområden och åtgärdsmål som backar upp dem för de några närmaste åren. Strategin svarar såväl på kundernas behov av allt tillförlitligare elleveranser  som på de utmaningar som bromsandet av klimatförändringen ställer.

Vi har utvecklat koncernstrukturen i enlighet med strategin på ett sådant sätt att verksamheten har fokuserat på koncernens kärnaffärsverksamhet, det vill saga elnäts- och energiaffärsverksamheten. Samtidigt har en betydande del av funktionerna som stöder kärnaffärsverksamheterna flyttats så att de anskaffas antingen från servicebolag som ingår i koncernen eller som inte tillhör den. År 2019 grundade Kymmenedalens Elnät Ab tillsammans med två grannätbolag samt Elvera Oy bolaget Enerva Oy, som producerar drifts- och underhållstjänster. Enerva förväntas svara på utmaningen att höja drifts- och underhållsverksamhetens effektivitet när nätstörningarna minskar.

Under verksamhetsåret genomförde vi en jämlikhets- och likvärdighetsenkät och utående från svaren styr vår värdering – samarbete ger kraft – verksamheten också på rent praktiska nivå. Detta återspeglas även i kundtjänstens kvalitet. I responsenkäterna efter kundservicehändelser gav våra kunder oss ett utmärkt vitsord. Jag vill tacka de sakkunniga och energiska anställda på KSOY för detta.

Aku Pyymäki
verkställande direktör