Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning 1.1–31.12.2019

(tusental euro)

not nr 2019 2018
Omsättning 1 119 717 124 225
Övriga rörelseintäkter 2 551 1 265
Andel av ägarintressebolagens resultat 2 941 2 226
Material och tjänster 3 -77 324 -81 463
Personalkostnader 4 -4 251 -4 146
Avskrivningar och nedskrivningar 5 -11 000 -11 222
Övriga rörelsekostnader -7 701 -7 904
Rörelsevinst 22 932 22 982
Finansiella intäkter och kostnader 6 256 -222
Vinst före bokslutsdispositioner och skatter 23 188 22 759
Inkomstskatter 8 -3 636 -3 846
Kalkylerade skatter 8 -497 -295
Räkenskapsperiodens vinst   19 056 18 619