Koncernens balansräkning

Koncernens balansräkning 31.12.2019

(tusental euro)

AKTIVA not nr 2019 2018
Bestående aktiva
Immateriella tillgångar 10
   Immateriella rättigheter   1 807 2 227
   Goodwill 3 953 5 169
   Övriga utgifter med lång verkningstid 1 437 986
   Förskotssbetalningar 849 8 045 260 8 641
Materiella tillgångar 11
   Mark- och vattenområden 795 865
   Byggnader och konstruktioner 1 172 1 363
   Överförings- och distributionsnät 129 299 121 739
   Maskiner och inventarier 306 369
   Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 4 598 136 171 5 223 129 558
Placeringar 12
   Andelar i ägarintresseföretag 68 369 68 690
   Övriga aktier och andelar 11 457 79 826 10 848 79 538
Fordringar 13
Långfristiga
   Kalkylerad skattefordring 2 862 2 988
   Lånefordringar 100 0
   Övriga fordringar 7 353 10 315 5 321 8 310
Kortfristiga
   Kundfordringar 26 918 28 206
   Fordringar hos ägarintresseföretag 26 19
   Övriga fordringar 84 63
   Resultatregleringar 101 27 128 1 028 29 316
Kassa och bank 3 719 13 649
265 204 269 012
PASSIVA
Eget kapital 14
Aktiekapital 230 230
Överkursfond 19 015 19 015
Övriga fonder
   Reservfond 284 284
   Dispositionsfond 8 526 2 088
Balanserad vinst 27 249 23 566
Räkenskapsperiodens vinst 19 056 74 360 18 619 63 803
Främmande kapital
Långfristigt 16
   Kalkylerad skatteskuld 9 258 8 888
   Skulder till kreditinstitut 84 222 89 444
   Anslutningsavgifter  70 596 164 076 69 457 167 790
Kortfristigt 17
   Skulder till kreditinstitut 8 222 8 222
   Erhållna förskott 1 963 10 715
   Skulder till leverantörer 6 486 6 880
   Skulder till ägarintresseföretag 2 347 2 675
   Övriga skulder 6 415 6 469
   Resultatregleringar 1 335 26 768 2 458 37 419
265 204 269 012