Koncernens finansieringsanalys

Koncernens finansieringsanalys 

1.1–31.12.2019

 (tusental euro)

2019 2018
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
  Betalningar från försäljning 120 929 121 542
  Betalningar från övriga intäkter av rörelsen 417 487
  Betalningar från rörelsekostnader -99 107 -79 870
  Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 22 239 42 159
  Betalda räntor och avgifter för övriga finansiella kostnader -1 308 -1 430
  Erhållna räntör från rörelseverksamheten 71 80
  Erhållen utdelning från rörelseverksamheten 2 565 1 192
  Betalda skatter -3 508 -5 963
Rörelseverksamhetens kassaflöde  20 059 36 038
Investeringarnas kassaflöde:
  Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -17 141 -16 923
  Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar 2 771 3 265
  Investeringar i placeringar -937 -1 087
Investeringarnas kassaflöde -15 307 -14 745
Finansieringens kassaflöde:
  Långfristiga lånefordringar -100 0
  Upptagna långfristiga lån 3 000 0
  Återbetalning av långfristiga lån -8 222 -20 694
  Utbetald utdelning -8 499 -8 298
  Ökning av anslutningsavgifter 1 171 1 952
Finansieringens kassaflöde -12 651 -27 040
Förändring av likvida medel -7 899 -5 746
Likvida medel 1.1. 18 971 24 717
Likvida medel 31.12. 11 072 18 971
-7 899 -5 746