Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning 

1.1–31.12.2019

(tusental euro)

not nr 2019 2018
Omsättning 1 72 254 74 717
Övriga rörelseintäkter 2 603 683
Material och tjänster 3 -64 204 -67 227
Personalkostnader 4 -2 796 -2 650
Avskrivningar och nedskrivningar 5 -495 -1 123
Övriga rörelsekostnader -3 896 -4 177
Rörelsevinst 1 467 224
Finansiella intäkter och kostnader 6 1 109 565
Vinst före bokslutsdispositioner och skatter 2 576 789
Bokslutsdispositioner 7 16 000 17 660
Inkomstskatter 8 -3 379 -3 512
Räkenskapsperiodens vinst   15 197 14 937