Moderbolagets balansräkning

Moderbolagets balansräkning 31.12.2019

(tusental euro)

AKTIVA not nr 2019 2018
Bestående aktiva
Immateriella tillgångar 10
   Immateriella rättigheter 209 405
   Övriga utgifter med lång verkningstid 18 28
   Förskotssbetalningar 812 1 040 260 692
   
Materiella tillgångar 11
   Mark- och vattenområden 237 307
   Byggnader och konstruktioner 1 046 1 204
   Maskiner och inventarier 125 1 408 138 1 648
   
Placeringar 12
   Andelar i företag inom samma koncern 6 492 6 492
   Andelar i ägarintresseföretag 63 469 65 660
   Övriga aktier och andelar 11 455 81 415 10 846 82 998
Fordringar 13
Långfristiga
   Övriga långristiga fordringar 7 353 5 321
Kortfristiga
   Kundfordringar 10 528 11 184
   Fordringar hos företag inom samma koncern 329 398
   Fordringar hos ägarintresseföretag 14 15
   Övriga fordringar 84 43
   Resultatregleringar 86 11 041 438 12 078
Kassa och bank 3 375   12 567
  105 632   115 305
PASSIVA
Eget kapital 14
Aktiekapital 230 230
Överkursfond 19 015 19 015
Övriga fonder  
   Reservfond 284 284
   Dispositionsfond 8 526 2 088
Räkenskapsperiodens vinst 15 197 43 252 14 937 36 554
   
Främmande kapital
Långfristigt 16
   Skulder till kreditinstitut 47 611 51 722
   Skulder till företag inom samma koncern 3 000 50 611 0 51 722
Kortfristig 17
   Skulder till kreditinstitut 4 111 4 111
   Erhållna förskott 1 876 10 603
   Skulder till leverantörer 2 505 3 539
   Skulder till företag inom samma koncern 0 5 134
   Skulder till ägarintresseföretag 2 029 2 355
   Övriga skulder 642 460
   Resultatregleringar 606 11 769 826 27 028
  105 632   115 305