Moderbolagets financieringsanalys

Moderbolagets financieringsanalys 1.1–31.12.2019

(tusental euro)

2019 2018
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
  Betalningar från försäljning 73 541 73 013
  Betalningar från övriga intäkter av rörelsen 470 514
  Betalningar från rörelsekostnader -81 053 -60 861
  Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter -7 041 12 665
  Betalda räntor och avgifter för övriga finansiella kostnader för rörelseverksamheten -667 -760
  Erhållna räntor från rörelseverksamheten 111 125
  Erhållen utdelning från rörelseverksamheten 1 665 1 192
  Betalda skatter -3 253 -2 315
  Kassaflöde före bokslutsdispositioner -9 185 10 907
  Kassaflöde från rörelseverksamhetens bokslutsdispositioner 16 000 17 500
Rörelseverksamhetens kassaflöde 6 815 28 407
Investeringarnas kassaflöde:
  Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -700 -361
  Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar 2 751 2 316
  Investeringar i placeringar -937 -1 087
Investeringarnas kassaflöde 1 113 868
Finansieringens kassaflöde:
  Ökning av långfristiga skulder 3 000 0
  Kortfristiga koncernfordringar/koncernskulder -349 5 130
  Återföring av kortfristiga koncernfordringar -5 130 -15 422
  Amortering av långfristiga lån -4 111 -16 583
  Utbetald utdelning och övrig vinstutdelning -8 499 -8 298
Finansieringens kassaflöde -15 088 -35 174
Förändring av likvida medel  -7 160 -5 898
Likvida medel 1.1. 17 888 23 787
Likvida medel 31.12. 10 728 17 888
-7 160 -5 898