Noter till bokslutet

Noter angående bokföringsskyldig som hör till koncern

Kymmenedalens El Ab är moderbolag i koncernen Kymmenedalens El. En kopia av koncernbokslutet kan erhållas på adressen Kymmenedalens El Ab, Yhdystie 7, 47200 Elimä. 

Koncernbokslutets omfattning och principerna för dess uppläggning

Koncernbokslutets omfattning

Koncernbokslutet gäller hela räkenskapsperioden för den koncern som består av moderbolaget Kymmenedalens El Ab och dotterbolaget Kymmenedalens Elnät Ab. Till koncernen hör ägarintressebolagen Kymppivoima Oy, Kymppivoima Hankinta Oy, Kymppivoima Hydro Oy, Orimattilan Lämpö Oy, Elvera Oy, Enerva Oy och Kaakon Alueverkko Oy.

Uppläggningsprinciperna för koncernbokslutet

Koncernbokslutet har uppgjorts enligt anskaffningsutgiftsmetoden och intresseföretagen har förenats genom kapitalandelsmetoden. De differenser som har uppkommit vid elimineringen av inbördes aktieinnehav behandlas som koncernaktiva eller koncernreserver och de fördelas och inkomstförs planenligt.

Interna affärstransaktioner

Koncernens interna affärstransaktioner, interna fordringar och skulder samt intern vinstutdelning och interna bidrag har eliminerats.

Värderingsprinciper

Värdering av bestående aktiva

Immateriella och materiella tillgångar har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgiften minskade med planenliga avskrivningar, med undantag av markområden där hos koncernen en uppskrivning på 113 126,02 euro och hos moderbolaget en uppskrivning på 34 263,25 euro ingår. Förutsättningarna för uppskrivningar gäller fortfarande. De planenliga avskrivningarna har uträknats som linjära avskrivningar med de immateriella och materiella förnödenheternas ekonomiska livslängd som grund. Livslängden på immateriella tillgångar är  20 år baserat på långvariga kundkontakter och nätverksamhetens långfristiga inkomster som är karakteristiska för verksamheten.  

 Avskrivningstidernä är följande:
Immateriella rättigheter
   Adb-program 3−5 år
   Ersättningar för ledningsområden 10−20 år
Affärsvärde 20 år
Övriga utgifter med lång verkningstid 10−20 år
Byggnader och konstruktioner 5−33 år
Överförings- och distributionsnät 10−25 år
Mätapparater 10 år
Maskiner och inventarier 5−10 år

Räntederivat

Koncernen skyddar sig mot förändringar i marknadsräntorna med hjälp av räntederivatavtal. Den rörliga räntan på koncernens penninginstitutslån och leasingansvar med ränta byts ut till en fast ränta genom ränteswapavtal. Bolagets gällande avtalens löptid är högst tio år (koncernens 10 år). Räntan fastställs med tre och sex månaders mellanrum. Enligt koncernens finansieringspolicy har 0–60 procent av kapitalet i bolagets lånefinansiering fast ränta eller har skyddats med räntederivat. Samma skyddsmål har tillämpats även på leasingfinansieringen. Ränteswapavtalen har gjorts i skyddssyfte.

Realiserade poster av räntederivatavtalen upptas under de finansiella kostnaderna i resultaträkningen. Icke-realiserade värdeförändringar upptas i noterna (punkt 19).

Elderivat

Försäljningen och produktionen av elektricitet skyddas med elderivat. De används för att säkra bolaget mot resultatpåverkan till följd av fluktuationer i marknadspriset på el. Elderivathandel idkas med terminer och futurer på råvaruderivatbörserna och med optioner på OTC-marknaden. Skyddsstrategin som beskrivs i riskhandboken täcker flera år inom ramen för risktagningsbefogenheterna och den utvärderas kontinuerligt när marknadsläget förändras. 

Bolagets elderivat har gjorts i skyddssyfte. Realiserade elderivatposter upptas under elanskaffningsutgifter i resultaträkningen. Icke-realiserade värdeförändringar upptas i noterna (punkt 19). En ändring i futurernas verkliga värde upptas i balansräkningen.

Bokföring av pensionsutgifter

Bolagets pensionsskydd har ordnats med utomstående pensionsförsäkringsbolag. Pensionsavgifterna och kostnaderna för redovisningsperioden grundar sig på pensionsförsäkringsbolagets beräkningar. Pensionsutgifterna bokförs som kostnader under upplöpningsåret.

Kalkylmässiga skattefordringar och skatteskulder

Den kalkylmässiga skatteskulden på avskrivningsdifferensen och uppskrivningarna har räknats enligt den gällande skattesatsen. 

Noter till financieringsanalys

Finansieringsanalysen har uppgjorts som en kassaflödesanalys i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna anvisningar (30.1.2007). Tillgångarna som beskrivs i kassaflödesanalysen omfattar banktillgodohavanden som vid behov kan omvandlas till pengar. Affärsverksamhetens kassaflöde presenteras enligt den indirekta metoden. Avgifter till följd av räntor och övriga finansiella kostnader uppgick till sammanlagt  666 797,11 euro (2018: 759 704,67 euro). 

Noter till resultaträkningen

(tusental euro)

Koncern Moderbolag
2019 2018 2019 2018
1 Omsättning enligt verksamhetsgren
Energiaffärsverksamhet 66 910 70 168 71 242 73 537
Nätaffärsverksamhet 52 804 54 052 0 0
Övrig försäljning 2 5 1 012 1 180
Sammanlagt   119 717 124 225 72 254 74 717
2 Övriga rörelseintäkter
Hyresintäkter 342 439 394 462
Realisationsvinster på anläggningstillgångar 134 777 134 169
Övriga intäkter 76 49 75 52
Sammanlagt   551 1 265 603 683
3 Material och tjänster
Inköp under räkenskapsperioden 70 008 74 401 62 831 66 017
Köpta tjänster 7 316 7 062 1 373 1 209
Material och tjänster sammanlagt 77 324 81 463 64 204 67 227
 
4 Personalkostnader och medelantalet anställda
Medelantal anställda under räkenskapsperioden
Tjänstemän 59 60 42 41
Sammanlagt 59 60 42 41
Personalkostnader
Löner och arvoden 3 486 3 427 2 337 2 199
Pensionskostnader 708 657 420 416
Övriga lönebikostnader 57 63 39 35
Sammanlagt   4 251 4 146 2 796 2 650
Till ledningen utbetalda löner och arvoden
Verkställande direktörer 377 298
Styrelsemedlemmar 94 90 94 90
Förvaltningsrådsmedlemmar 26 25 26 25
5 Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar på immateriella rättigheter 719 1 058 285 518
Avskrivningar på goodwill 1 216 1 216 0 0
Avskrivningar på utgifter med lång verkningstid 141 26 2 5
Avskrivningar på byggnader och konstruktioner 214 617 158 546
Avskrivningar på överförings- och distributionsnät 8 559 8 154 0 0
Avskrivningar på maskiner och inventarier 151 151 50 53
Sammanlagt   11 000 11 222 495 1 123
Arvoden till revisorn
Revisionsarvoden 22 24 15 15
Övriga tjänster 22 3 22 3
Sammanlagt 44 27 36 17
6 Finansiella intäkter och kostnader
Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva
Utdelningsintäkter
   Från intresseföretag 170 65
   Utdelningsintäkter från övriga 1 495 1 127 1 495 1 127
Utdelningsintäkter sammanlagt 1 495 1 127 1 665 1 192
Övriga ränte- och finansieringsintäkter
   Från övriga 71 79 70 79
   Från företag i samma koncern     41 45
71 79 111 124
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader
   Till företag i samma koncern 56 70
   Till övriga 1 310 1 428 611 680
Räntekostnader sammanlagt 1 310 1 428 667 751
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt 256 -222 1 109 565
7 Bokslutsdispositioner
Differens mellan planenliga och skattemässiga avskrivningar
   Immateriella rättigheter -173 -141
   Övriga utgifter med lång verkningstid 4 -29
   Byggnader och konstruktioner 127 247
   Maskiner och inventarier 42 -77
Sammanlagt 0 0
Koncernbidrag 16 000 17 500
Bokslutsdispositioner sammanlagt 16 000 17 500
8 Inkomstskatter
Inkomstskatter på koncernbidrag -3 200 -3 500
Inkomstskatter på egentlig verksamhet -3 636 -3 846 -179 -12
Förändring av kalkylerad skatteskuld/skattefordran -497 -295    
Sammanlagt -4 132 -4 140 -3 379 -3 512

Noter till balansräkningen

Specifikation av bestående aktiva

Koncern Moderbolag
2019 2018 2019 2018
10 Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter
Anskaffningsutgift 1.1. 13 531 12 826 4 516 4 470
Ökningar 299 704 90 46
Anskaffningsutgift 31.12. 13 829 13 531 4 606 4 516
Ackumulerade avskrivningar 1.1. -11 304 -10 311 -4 111 -3 593
Räkenskapsperiodens avskrivningar -719 -993 -285 -518
Bokföringsvärde 31.12. 1 807 2 227 209 405
Affärsvärde
Anskaffningsutgift 1.1. 31 526 31 526 7 196 7 196
Anskaffningsutgift 31.12. 31 526 31 526 7 196 7 196
Ackumulerade avskrivningar 1.1. -26 358 -25 141 -7 196 -7 196
Räkenskapsperiodens avskrivningar -1 216 -1 216 0 0
Bokföringsvärde 31.12. 3 953 5 169 0 0
Övriga utgifter med lång verkningstid    
Anskaffningsutgift 1.1. 1 298 528 125 140
Ökningar 600 790 0 0
Minskningar -7 -20 -7 -15
Anskaffningsutgift 31.12. 1 891 1 298 118 125
Ackumulerade avskrivningar 1.1. -313 -234 -98 -99
Ackumulerade avskrivningar på minskningar 0 12 0 7
Räkenskapsperiodens avskrivningar -141 -90 -2 -5
Bokföringsvärde 31.12. 1 437 986 18 28
Förskottsbetalningar
Anskaffningsutgift 1.1. 260 0 260 0
Ökningar 589 260 552 260
Anskaffningsutgift 31.12. 849 260 812 260
Immateriella tillgångar totalt
Anskaffningsutgift 1.1. 46 615 44 881 12 097 11 807
Ökningar 1 488 1 754 642 305
Minskningar -7 -20 -7 -15
Anskaffningsutgift 31.12. 48 095 46 615 12 732 12 097
Ackumulerade avskrivningar 1.1. -37 974 -35 687 -11 405 -10 888
Ackumulerade avskrivningar på minskningar 0 12 0 7
Räkenskapsperiodens avskrivningar -2 076 -2 300 -287 -524
Bokföringsvärde 31.12. 8 045 8 641 1 040 692
11 Materiella tillgångar
Mark- och vattenområden
Anskaffningsutgift 1.1. 752 840 272 272
Ökningar 0 0 0 0
Miskningar -70 -88 -70 0
Uppskrivningar 1.1. 113 113 34 34
Bokföringsvärde 31.12. 795 865 237 307
Byggnader och konstruktioner
Anskaffningsutgift 1.1. 5 119 7 518 4 054 5 254
Ökningar 0 14 0 14
Minskningar -70 -2 413 -70 -1 214
Anskaffningsutgift 31.12. 5 049 5 119 3 985 4 054
Ackumulerade avskrivningar 1.1. -3 756 -4 751 -2 851 -2 914
Ackumulerade avskrivningar på minskningar 70 1 586 70 610
Räkenskapsperiodens avskrivningar -191 -592 -158 -546
Bokföringsvärde 31.12. 1 172 1 363 1 046 1 204
Överförings- och distributionsnät
Anskaffningsutgift 1.1. 204 233 193 986 0 0
Ökningar 16 144 11 669 0 0
Minskningar -712 -1 423 0 0
Anskaffningsutgift 31.12. 219 665 204 233 0 0
Ackumulerade avskrivningar 1.1. -82 494 -75 699 0 0
Ackumulerade avskrivningar på minskningar 712 1 393 0 0
Räkenskapsperiodens avskrivningar -8 584 -8 189 0 0
Bokföringsvärde 31.12. 129 299 121 739 0 0
Maskiner och inventarier
Anskaffningsutgift 1.1. 4 447 4 409 940 958
Ökningar 134 148 58 41
Minskningar -98 -111 -57 -60
Anskaffningsutgift 31.12. 4 482 4 447 941 940
Ackumulerade avskrivningar 1.1. -4 078 -4 042 -802 -804
Ackumulerade avskrivningar på minskningar 51 107 37 55
Räkenskapsperiodens avskrivningar -149 -142 -50 -53
Bokföringsvärde 31.12. 306 369 125 138
Förskott och pågående nyanläggningar
Anskaffningsutgift 1.1. 5 223 1 888 0 0
Förändring  -625 3 335 0 0
Bokföringsvärde 31.12. 4 598 5 223 0 0
Materiella tillgångar totalt
Anskaffningsutgift 1.1. 219 773 208 641 5 267 6 485
Ökningar 16 278 15 167 58 56
Minskningar -1 575 -4 035 -197 -1 274
Anskaffningsutgift 31.12. 234 476 219 773 5 128 5 267
Ackumulerade avskrivningar 1.1. -90 328 -84 491 -3 652 -3 719
Ackumulerade avskrivningar på minskningar 833 3 086 107 665
Räkenskapsperiodens avskrivningar -8 924 -8 922 -208 -599
Uppskrivningar 113 113 34 34
Bokföringsvärde 31.12. 136 171 129 558 1 408 1 648
12 Placeringar
Aktier i företag i samma koncern
Anskaffningsutgift 1.1. 6 492 6 492
Bokföringsvärde 31.12. 6 492 6 492
Aktier i ägarintresseföretag
Anskaffningsutgift 1.1. 68 690 66 973 65 660 66 105
Ökningar 2 199 3 475 328 1 087
Minskningar -2 520 -1 759 -2 520 -1 531
Bokföringsvärde 31.12. 68 369 68 690 63 469 65 660
Övriga aktier och andelar
Anskaffningsutgift 1.1. 10 848 10 846 10 846 10 846
Ökningar 609 2 609 0
Minskningar 0 0 0 0
Bokföringsvärde 31.12. 11 457 10 848 11 455 10 846
Placeringar totalt
Anskaffningsutgift 1.1. 79 538 77 819 82 998 83 442
Ökningar 2 809 3 477 937 1 087
Minskningar -2 520 -1 759 -2 520 -1 531
Bokföringsvärde 31.12. 79 826 79 538 81 415 82 998
Innehav i andra företag
Ägarandel% Ägarandel% Ägarandel% Ägarandel%
Koncernföretag
Kymmenedalens Elnät Ab, Kotka 100,0 100,0 100,0 100,0
Ägarintresseföretag
Orimattilan Lämpö Oy, Orimattila 45,0 45,0 45,0 45,0
Kymppivoima Oy, Helsingfors 32,3 32,2 32,3 32,2
Kymppivoima Hankinta Oy, Helsingfors 25,0 25,0 25,0 25,0
Kymppivoima Hydro Oy, Helsingfors 20,1 20,1 20,1 20,1
Elvera Oy, St. Michel 23,7 20,5 23,7 20,5
  Kaakon Alueverkko Oy, Fredrikshamn 50,0 50,0
  Enerva Oy, St. Michel 20,0
13 Fordringar
Fordringar av företag i samma koncern
   Kundfordringar -20 398
   Övriga kortfristiga fordringar 349 0
   Sammanlagt 329 398
   
Fordringar av ägarintresseföretag
   Kundfordringar 36 67 14 15
   Sammanlagt 36 67 14 15
Övriga fordringar
   Erhållna förskott 84 43 84 43
   
Väsentliga poster i resultatregleringarna
   Elanskaffning 1 255 1 255
   Ränteperiodiseringar 0 0 0 0
   Periodisering av personalkostnader 15 21 10 14
   Inkomstskatter 6 132 6 132
   Seb Leasing 0 565 0 0
   Övriga 79 55 69 37
Resultatregleringar sammanlagt 101 1 028 86 438
 
14 Eget kapital
  Bundet eget kapital
   Aktiekapital 1.1. 230 230 230 230
   Aktiekapital 31.12. 230 230 230 230
   
   Överkursfond 1.1. 19 015 19 015 19 015 19 015
   Överkursfond 31.12. 19 015 19 015 19 015 19 015
   
   Reservfond 1.1. 284 284 284 284
   Reservfond 31.12. 284 284 284 284
    Bundet eget kapital sammanlagt 19 529 19 529 19 529 19 529
  Fritt eget kapital    
  Dispositionsfond 1.1. 2 088 -20 152 2 088 -20 152
  Överföring av vinstmedel 6 438 30 538 6 438 30 538
  Utdelning 0 -8 298 0 -8 298
  Dispositionsfond 31.12. 8 526 2 088 8 526 2 088
  Vinst från föregående räkenskapsperioder 42 186 54 105 14 937 30 538
  Avsättning till dispositionsfond -6 438 -30 538 -6 438 -30 538
  Utdelning -8 499 0 -8 499 0
27 249 23 566 0 0
Räkenskapsperiodens vinst 19 056 18 619 15 197 14 937
Fritt eget kapital sammanlagt 54 831 44 274 23 723 17 025
Eget kapital sammanlagt 74 360 63 803 43 252 36 554
Den andel av koncernens avskrivningsdifferens som upptagits under eget kapital 20 396 568,36 euro.  
   
Kalkyl över moderbolagets fria egna kapital 31.12.
Dispositionsfond 8 526 2 088
Räkenskapsperiodens vinst 15 197 14 937
Samanlagt 23 723 17 025
16 Långfristigt främmande kapital
Övriga skulder
Elanslutningsavgifter 70 596 69 459
17 Kortfristigt främmande kapital
Skulder till företag i samma koncern
Skulder till leverantörer  0 4
Övriga skulder 0 5 130
Sammanlagt 0 5 134
Skulder till intresseföretag
Skulder till leverantörer 3 737 4 451 2 029 2 355
Väsentliga poster i resultatregleringarna  
Periodisering av försäljning 49 45 19 18
Periodisering av personalkostnader 756 801 508 507
Räntor på lån 137 135 53 53
Säkring av köp 0 235 0 235
Inkomstskatter 2 172 0 0
Seb leasing 332 902 0 0
Övriga 58 166 24 12
Sammanlagt 1 335 2 458 606 826

Övriga noter

Koncern Moderbolag
2019 2018 2019 2018
18 Ställda säkerheter
Skulder för vilka egendom ställts som säkerhet och säkerheternas värde
Lån från kreditinstitut 0 0 0 0
Företagsinteckningar som säkerhet 8 000 8 000 3 000 3 000
Bolagets gällande företagsinteckningar uppgår till totalt 45 miljoner euro, av vilken summa 42 miljoner euro innehas av bolaget och 3 miljoner av penninginstitut. Koncernens gällande företagsinteckningar uppgår till totalt 115 miljoner euro, av vilken summa 107 miljoner euro innehas av koncernen och 8 miljoner av penninginstitut.
Övriga för egen del ställda säkerheter
Säkerheter för hyresbetalning 136 136 136 136
Övriga säkerheter 9 9 9 9
Övriga för företag i samma konsern ställda säkerheter
Säkerheter för hyresbetalning 40 722 41 833
Övriga säkerheter 40 722 41 833
För andra ställda säkerheter
Maximala borgensförbindelser 3 338 3 338 3 338 3 338
19 Ansvarsförbindelser och övriga ansvar
Räntederivat
Avtalens nominella värde 100 281 89 296 49 833 41 500
Avtalens verkliga värde -2 938 -1 822 -946 -844
Räntederivat / Beskrivningar av säkringarna Koncern Moderbolag
Ränteswapavtal 1, skyddar ett enskilt lån 2019 2019
Nominellt värde som motsvarar lånekapitalet 31.12. 10 833 10 833
  Avtalets förfallodag 22.5.2022
  Rörlig ränta har ändrats till fast ränta    
Derivatavtalets verkliga värde -155 -155
Ränteswapavtal 2, skyddar ett enskilt lån  
Nominellt värde som motsvarar lånekapitalet 31.12. 13 000 13 000
  Avtalets förfallodag 20.6.2022
  Rörlig ränta har ändrats till fast ränta
Derivatavtalets verkliga värde -239 -239
Ränteswapavtal 3, skyddar låneportföljen  
Nominellt värde som motsvarar lånekapitalet 31.12. 10 000 10 000
  Avtalets förfallodag 20.10.2025
  Rörlig ränta har ändrats till fast ränta
Derivatavtalets verkliga värde -440 -440
Ränteswapavtal 4, skyddar låneportföljen
Nominellt värde som motsvarar lånekapitalet 31.12. 6 000 6 000
  Avtalets förfallodag 21.6.2027
  Rörlig ränta har ändrats till fast ränta
Derivatavtalets verkliga värde -411 -411
Ränteswapavtal 5, skyddar låneportföljen
Nominellt värde som motsvarar lånekapitalet 31.12. 10 000 10 000
  Avtalets förfallodag 1.9.2029
  Rörlig ränta har ändrats till fast ränta
Derivatavtalets verkliga värde 300 300
Ränteswapavtal 6, skyddar ett enskilt lån  
Nominellt värde som motsvarar lånekapitalet 31.12. 15 718
  Avtalets förfallodag 2.6.2022
  Rörlig ränta har ändrats till fast ränta
Derivatavtalets verkliga värde -346
Ränteswapavtal 7, skyddar låneportföljen
Nominellt värde som motsvarar lånekapitalet 31.12. 5 000
  Avtalets förfallodag 20.10.2023
  Rörlig ränta har ändrats till fast ränta
Derivatavtalets verkliga värde -183
Ränteswapavtal 8, skyddar leasingsansvaret
Nominellt värde som motsvarar lånekapitalet 31.12. 18 730
  Avtalets förfallodag 24.4.2029
  Rörlig ränta har ändrats till fast ränta
Derivatavtalets verkliga värde -1 202
Ränteswapavtal 9, skyddar låneportföljen
Nominellt värde som motsvarar lånekapitalet 31.12. 6 000
  Avtalets förfallodag 3.6.2027
  Rörlig ränta har ändrats till fast ränta
Derivatavtalets verkliga värde -411
Ränteswapavtal 10, skyddar låneportföljen  
Nominellt värde som motsvarar lånekapitalet 31.12. 5 000
  Avtalets förfallodag 1.9.2029
  Rörlig ränta har ändrats till fast ränta
Derivatavtalets verkliga värde 150
Koncern Moderbolag
2019 2018 2019 2018
Elderivat, sammanlagt
Avtalens nominella värde 42 925 33 306 42 925 33 306
Avtalens verkliga värde 79 12 631 79 12 631
Upphandlat, GWh 1 609 1 663 1 609 1 663
Sålt, GWh 501 708 501 708
I förvärven av elderivat 2019 ingår 84 GWh eloptioner som förvärvats från OTC-marknaden. Premierna som har betalats för avtalen uppgår till sammanlagt 83 781,00 euro, vilket inte har kostnadsfört. Eloptionerna förfaller 2020, medan de övriga elderivatavtalen förfaller 2020–2024. 
Ansvar för återbetalning av mervärdesskatt på fastighetsinvesteringar
Bolagen är skyldiga att justera momsavdragen på fastighetsinvesteringar som färdigställts 2011–2019 om den skattepliktiga användningen av fastigheterna ändras under justeringsperioden. Koncernens belopp av ansvaret uppgår till 106 759,04  euro och det sista justeringsåret är 2027. Bolagets belopp av ansvaret uppgår till 106 584,98 euro och det sista justeringsåret är 2027.
Övriga ansvarsförbindelser
Moderbolaget har långfristiga hyreskontrakt på 6 respektive 13 år för sina lokaler. Hyresperioderna inleddes 1.5.2015 och de kan första gången sägas upp med en uppsägningstid på 6 månader 30.4.2021 och 31.12.2027. Månadshyrorna uppgår till 21 276,81 och 17 326,44 euro. Bolagets hyresansvar för detta kontrakt uppgår i bokslutet 31.12.2019 till sammanlagt         1 717 372,24 euro. 
Koncern Moderbolag
2019 2018 2019 2018
Betalas följande räkenskapsperiod 337 314 337 314
Betalas senare 1 380 1 722 1 380 1 722
Sammanlagt 1 717 2 036 1 717 2 036
20 Transaktioner med närstående
Inga transaktioner som avviker från det sedvanliga har förekommit med närstående.
Till personer i koncernens närmaste krets har inte beviljats lån och för deras räkning har inte beviljats garantier eller andra säkerheter.
Koncern Moderbolag
2019 2018 2019 2018
21 Noter till inkomstskatterna
Kalkylmässiga skatteskulder
  På uppskrivning 7 7
Kalkylmässiga skatteskulder sammanlagt 7 7
Moderbolagets kalkylmässiga skatter har inte redovisats i bokföringen.
Koncernens kalkylmässiga skatteskulder och skattefordringar
Kalkylmässiga skattefordringar 
  På interna bidrag 2 862 2 988
Kalkylmässiga skatteskulder
På resultatregleringarna 9 236 8 866
På periodiseringsdifferenser och tillfälliga differens 23 23
Sammanlagt 9 258 8 888