Resultaträkning för övrig elaffärsverksamhet

Resultaträkning för övrig elaffärsverksamhet

1.1–31.12.2019

(tusental euro)

2019 2018
Omsättning 71 242 73 537
Övriga rörelseintäkter
  Andra övriga rörelseintäkter 1 1 0 0
Material och tjänster
  Material, förnödenheter och varor
    Inköp under räkenskapsperioden -62 831 -66 017
    Externa tjänster -1 373 -64 204 -1 209 -67 227
Personalkostnader
  Löner och arvoden -1 486 -1 395
  Lönebikostnader
    Pensionskostnader -264 -287
    Övriga lönebikostnader -23 -1 773 -24 -1 706
Avskrivningar och nedskrivningar
  Planenliga avskrivningar
    På övriga nyttigheter bland bestående aktiva -193 -193 -435 -435
Övriga rörelsekostnader
  Hyreskostnader -24 -15
  Interna kostnader -1 565 -1 773
  Andra övriga rörelsekostnader -1 645   -3 234 -1 871 -3 659
Rörelsevinst 1 839 510
Finansiella intäkter och kostnader
Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva
  Från övriga 1 494 1 126
Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter
  Från övriga 0 0
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader -31 -35
  Till övriga -383 1 081 -290 801
Vinst före bokslutsdispositioner och skatter  2 920 1 311
Bokslutsdispositioner
  Avskrivningsdifferens
    På övriga nyttigheter bland bestående aktiva -152 -251
  Koncernbidrag 16 000 15 848 17 500 17 249
Inkomstskatter -3 455 -3 712
Räkenskapsperiodens vinst 15 313 14 849