Balansräkning för övrig elaffärsverksamhet

Balansräkning för övrig elaffärsverksamhet 31.12.2019

(tusental euro)

AKTIVA 2019 2018
Bestående aktiva
Immateriella tillgångar
  Övriga immateriella nyttigheter 60 244
  Förskott och pågående nyanläggningar 812 872 191 434
Materiella tillgångar
  Övriga materiella nyttigheter 24 24 31 31
Placeringar 68 011 69 594
Rörliga aktiva    
Fordringar
 Långfristiga fordringar
    Övriga fordringar 7 353 5 321
 Kortfristiga fordringar
    Kundfordringar från företag i samma koncern 112 398
    Kundfordringar 10 541 11 184
 Övriga fordringar 84 43
 Resultatregleringar 31 10 768 265 11 890
87 029 87 269
PASSIVA
Eget kapital
Aktiekapital 100 100
Övriga fonder -11 361 -17 710
Räkenskapsperiodens vinst 15 313 4 052 14 849 -2 762
Främmande kapital
Långfristigt
Långfristigt räntebelagt främmande kapital
  Övriga skulder 22 611 22 611 26 722 26 722
Långfristigt räntefritt främmande kapital
  Övrigt internt räntefritt främmande kapital 49 051 41 789
Kortfristigt
Kortfristigt räntebelagt främmande kapital 
  Övriga skulder 4 111 4 111 4 111 4 111
Kortfristigt räntefritt främmande kapital
  Erhållet förskott 1 815 10 553
  Skulder till leverantörer  4 416 5 788
  Resultatregleringar  318 619
  Övriga skulder 655 7 203 449 17 409
87 029 87 269