Kymmenedalens Elnät Ab:s resultaträkning

Kymmenedalens Elnät Ab:s resultaträkning

1.1–31.12.2019

(tusental euro)

2019 2018
Omsättning 52 834 54 085
Övriga rörelseintäkter 48 680
Material och tjänster -15 670 -16 372
Personalkostnader -1 455 -1 496
Avskrivningar och nedskrivningar -11 138 -10 733
Övriga rörelsekostnader -6 725 -6 269
Rörelsevinst 17 894 19 896
Finansiella intäkter och kostnader 216 -722
Vinst före bokslutsdispositioner och skatter 18 111 19 174
Bokslutsdispositioner -17 850 -18 500
Inkomstskatter -256 -333
Räkenskapsperiodens vinst 4 340