Kymmenedalens Elnät Ab:s balansräkning

Kymmenedalens Elnät Ab:s balansräkning 31.12.2019

(tusental euro)

AKTIVA 2019 2018
Bestående aktiva
Immateriella tillgångar
   Immateriella rägttigheter 1 597 1 822
   Goodwill 3 953 5 169
   Övriga utgifter med lång verkningstid 1 420 960
   Förskottsbetalningar  37 7 007 0 7 950
   
Materiella tillgångar
   Mark- och vattenområden 558 558
   Byggnader och konstruktioner 126 159
   Överförings- och distributionsnät 143 608 136 680
   Maskiner och inventarier 182 231
   Förskottsbetalning och pågående nyanläggningar 4 598 149 071 5 223 142 852
   
Placeringar
   Andelar i intresseföretag 3 3
   Övriga aktier och andelar 2 5 2 5
Rörliga aktiva
Fordringar
Kortfristiga
   Kundfordringar 16 402 17 024
   Fordringar hos företag inom samma koncern 0 5 134
   Resultatregleringar 15 16 416 610 22 767
Långfristiga
   Fordringar hos företag inom samma koncern 3 000 0
   Fordringar hos intresseföretag 100 3 100   0 0
Kassa och bank 344   1 082
  175 943   174 656
PASSIVA
Eget kapital
Aktiekapital 8 8
Övriga fonder  
   Fond för inbetalt fritt eget kapital 6 484 6 484
Balanserad vinst 732 392
Räkenskapsperiodens vinst 4 7 228 340 7 224
   
Ackumulerade bokslutsdispositioner
   Avskrivningsdifferens 46 179 44 329
Främmande kapital
Långfristig
   Skulder till kreditinstitut 36 611 37 722
   Övriga skulder 70 598 107 209 69 459 107 181
Kortfristig
   Skulder till kreditinstitut 4 111 4 111
   Erhållna förskott 87 111
   Skulder till leverantörer 4 299 3 661
   Skulder till företag inom samma koncern 329 398
   Övriga skulder 5 773 6 009
   Resultatregleringar 729 15 327 1 632 15 922
175 943   174 656