Affärsverksamhet Elnät

Kymmenedalens Elnät Ab:s omsättning under delårsperioden uppgick till 18,8 (19,6) miljoner euro och vinsten efter finansiella poster var 6,2 (7,9) miljoner euro. Antalet anställda i bolaget var i medeltal 15 (18). 

Elförbrukningen inom bolagets distributionsområde under översiktsperioden var 485 (527) miljoner kilowattimmar, vilket är 7,9 procent mindre än året innan. Antalet nya anslutningsavtal under början av året var 45 (53).  

Under vintern var vädret varmare och blåsigare än normalt, vilket har återspeglats i form av  enskilda avbrott till våra kunder. Stormen Tuuli förorsakade några elavbrott i februari, men bolagets distributionsområde undgick omfattande elavbrott. På grund av den snöfattiga vintern förekom det inga skador till följd av snöbörda i år. Satsningarna på underhåll och förnyande av elnätet återspeglas i en minskning av elavbrott.

Överföringen av driftverksamheten till Enerva Oy som erbjuder driftstjänster har framskridit enligt planerna från början av året. Enerva övertar ansvaret för den operativa driften av elnätet från sommaren 2020. Enerva Oy ägs av Kymmenedalens Elnät Ab, Järvi-Suomen Energia Oy, Lappeenrannan Energiaverkot Oy och Elvera Oy.

Investeringarna i kabling och andra nätinvesteringar som avser att förbättra elnätets leveranssäkerhet uppgår till cirka 16 miljoner euro 2020. Mellanspänningsnätet förnyas genom att luftledningar byts ut mot jordkablar över en sträcka på cirka 100 kilometer och kablingsgraden ökar till cirka 24,5 procent. Planerna och byggandet under det första tertialet har till största delen kommit i gång enligt i tidtabellen.