Koncernresultaträkning

tusen euro     1.1–30.4.2020    1.1–30.4.2019    1.1–31.12.2019
Omsättning   40 126 46 660 119 717
Övriga rörelseintäkter  143  128 551
Andel av intresseföretagens resultat   63 –24  2 941
Material och tjänster   –25 305 –31 514 –77 324
Personalkostnader  –1 398 –1 410  –4 251
Avskrivningar och nedskrivningar  –3 792 –3 673  –11 000
Övriga rörelsekostnader  –2 531 –2 496 –7 701
Rörelsevinst  7 306  7 670 22 932
Finansiella intäkter och kostnader  –415  –397  256
Vinst före bokslutsdispositioner och skatter  6 892  7 274 23 188
Inkomstskatt  –1 323 –1 418  –3 636
Kalkylerade skatter  –42 –42  –497
Räkenskapsperiodens vinst  5 526 5 814 19 056

 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade.