Koncernbalansräkning

tusen euro   30.4.2020   30.4.2019   31.12.2019
AKTIVA       
Bestående aktiva       
   Immateriella tillgångar  8 302  8 304  8 045
   Materiella tillgångar  136 152  128 874 136 171
   Placeringar  79 800  78 615 79 826
Rörliga aktiva       
   Uppskjuten skattefordran  2 820  2 946  2 862
   Finansieringstillgångar  49 435  50 857 38 300
Sammanlagt  276 508 269 595 265 204
       
PASSIVA       
Eget kapital       
   Aktiekapital  230  230  230 
   Övrigt eget kapital  70 056  60 888 74 130
Främmande kapital       
   Uppskjuten skatteskuld  9 258  8 888  9 258
   Långfristiga skulder 92 741  89 444 84 222
   Anslutningsavgifter  70 871  69 671 70 596
   Kortfristig främmande kapital  33 352  40 474 26 768
Sammanlagt  276 508  269 595 265 204

Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade.